Nowe zasady odbioru śmieci


Harmonogram odbioru odpadów
dla Gminy Pleśna
lipiec-grudzień 2015 r.


HARMONOGRAM PRACY PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNLNYCH

Harmonogram odbioru odpadów
dla Gminy Pleśna
styczeń-czerwiec 2015 r.

- posesje o utrudnionym dostępie


INWENTARYZACJA AZBESTU

Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Pleśna - 2014 r.

Pismo Wójta Gminy Pleśna do mieszkańców

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi


Zasady segregacji surowców wtórnych w gminie Pleśna

Uchwała NR XXII/179/12 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty

Uchwała NR XXII/182/12 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania  tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała NR XXIII/190/12 Rady Gminy Pleśna z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pleśna

Uchwała Nr XXVI/207/13 Rady Gminy Pleśna z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXII/182/2012 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXIX/220/13 Rady Gminy Pleśna z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr XXII/179/12 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.

Uchwała Nr XXIX/221/13 Rady Gminy Pleśna z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Pleśna Nr XXVII/209/13 z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Uchwała Nr XXX/224/13 Rady Gminy Pleśna z dnia 24 maja 2013 roku w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Pleśna

Przypominamy, że od dnia 1 lipca 2013r. Gmina Pleśna przejmuje obowiązek odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości z jej terenu. W związku z powyższym dotychczasowe umowy należy rozwiązać z dniem 30 czerwca b.r.

Informujemy, że dla mieszkańców, którzy mają podpisane umowy na odbiór odpadów komunalnych z MPGK Sp. z o.o w Tarnowie, w Urzędzie Gminy Pleśna znajdują się wnioski o rozwiązanie umowy.

Wypełnione wnioski można składać w pok. nr 1 Urzędu Gminy.

Copyright C 2007 Gmina Pleśna