A K T U A L N O Ś C I


PUSTE MIEJSCE PO TERESIE...

    Ostatnia sesja Rady Gminy Pleśna rozpoczęła się inaczej niż to było do tej pory - minutą ciszy uczczono pamięć zmarłej radnej Teresy Szarkowicz. W miejscu, które zajmowała podczas obrad gminnego samorządu, pojawiła się symboliczna róża…

    Radni podjęli kilka ważnych uchwał. Zdecydowali o przystąpieniu do realizacji programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, wyrazili zgodę na zawarcie porozumienia z innymi gminami, odnośnie wspólnej realizacji projektu "Słoneczna Małopolska" (montaż kolektorów słonecznych na dachach domów) oraz zdecydowali się zgłosić gminę Pleśna do projektu demontażu i likwidacji azbestu.

    Radni wyrazili zgodę na włączenie pleśnieńskiej filii przedszkola w Rzuchowej do tamtejszego zespołu szkół. Stanie się to od 1 września br. Odtąd będzie jeden gospodarz obiektów oświatowych w Rzuchowej.

    Zatwierdzono roczne sprawozdanie finansowe Społecznego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleśnej.

    Przyjęto ponadto uchwały o wygaśnięciu mandatów dwóch radnych - zmarłej Teresy Szarkowicz oraz Kazimierza Boczka, który przebywa aktualnie za granicą i zrezygnował mandatu. Zgodnie z ordynacją wyborczą - wybory uzupełniające będą się musiały odbyć w terminie do trzech miesięcy od podjęcia uchwały, czyli nie później niż do 30 czerwca. Wybierać się będzie jednocześnie dwóch radnych w okręgu nr 2 obejmującym Pleśną, Rychwałd i Lichwin.


 

 


                                                              Copyright © 2007-2009 Gmina Pleśna