A K T U A L N O Ś C I


DOPŁATA DO PALIWA ROLNICZEGO

W dniu 30 września 2009 r. upływa termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien złożyć w podanym terminie w Urzędzie Gminy Pleśna wniosek wraz z fakturami VAT (lub ich potwierdzonymi kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 marca 2009 r. do 31 sierpnia 2009 r. Limit zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2009 r. wynosi 73,10 zł. Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu podatku do 1 litra, która wynosi 0,85 zł na litr oleju oraz powierzchni użytków rolnych. Druki wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy pok. nr 13.


Wniosek do pobrania.pdf

 

 
                                                              Copyright © 2007 Gmina Pleśna