A K T U A L N O Ś C I


XXX SESJA RADY GMINY PLEŚNA

W dniu 24 września 2009 r. o godzinie 9-tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Pleśnej odbędzie się XXX sesja Rady Gminy Pleśna.


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVIII i XXIX sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy, Przewodniczących Komisji Rady Gminy z działalności międzysesyjnej.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie :
  • zmian w uchwale Nr II/4/2006 z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej,
  • zmian w uchwale Nr II/9/2006 z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Gospodarczej i Finansów,
  • zmian w uchwale Nr II/10/2006 z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
  • zmian w uchwale Nr II/11/2006 z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu,
  • zmian w uchwale Nr II/12/2006 z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa.
 7. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pleśna na 2009 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2009.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/241/09 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia działek:
  • w Łowczówku pod przepompownię ścieków,
  • w Rzuchowej pod oczyszczalnię ścieków.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntów na okres dłuższy niż trzy lata:
  • w Rychwałdzie - szafa telekomunikacyjna,
  • w Rzuchowej - remiza OSP.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc wydobywania żwiru w ramach powszechnego korzystania z wód.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata 2009-2013.
 17. Sprawozdanie o realizacji uchwał Rady Gminy Pleśna podjętych w I półroczu 2009 roku.
 18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 19. Zapytania zaproszonych gości - odpowiedzi.
 20. Zamknięcie obrad XXX sesji Rady Gminy Pleśna.

 

 






















                                                              Copyright © 2007 Gmina Pleśna