A K T U A L N O Ś C I


TO WARTO WIEDZIEĆ-PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE W 2009 R.

W 2009 r. rolnicy mogą ubiegać się o takie same rodzaje płatności bezpośrednich, jakie były przyznawane za 2008 r. Istotne zmiany zasad przyznawania płatności będą dotyczyły jedynie krajowych płatności uzupełniających do powierzchni upraw roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych, czyli tzw. "płatności zwierzęcych" oraz płatności uzupełniających do plantacji orzechów, tj. orzecha włoskiego oraz leszczyny. W 2009 r. płatność uzupełniająca do plantacji orzechów będzie przysługiwała, jeżeli liczba drzew orzechowych lub sadzonek tych drzew na hektar gruntów rolnych objętych wnioskiem o przyznanie tej płatności będzie nie mniejsza niż 200 - w przypadku leszczyny lub 75 - w przypadku orzecha włoskiego.

Zmiany w stosunku do zasad przyznawania płatności zwierzęcej obowiązujących w poprzednich latach dotyczą:
 • możliwości ubiegania się o płatność zwierzęcą przez rolników, którzy otrzymali płatności do powierzchni upraw paszowych w 2006 r., lecz produkcję zwierzęcą rozpoczęli w okresie od 1 kwietnia 2006 r. do 14 marca 2007 r.,
 • możliwości uwzględnienia, przy określaniu maksymalnej powierzchni, do jakiej rolnik może uzyskać płatność zwierzęcą powierzchni trwałych użytków zielonych, traw na gruntach ornych, mieszanek roślin motylkowatych z trawami do jakiej w 2006 r. przyznano płatność rolnikowi lub małżonkowi rolnika ubiegającego się o przyznanie płatności zwierzęcej,
 • możliwości uzyskania płatności zwierzęcej przez rolników, którzy nie składali wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich w latach 2004-2006, a posiadali (oni lub ich małżonkowie) zwierzęta w okresie od 15 września roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o przyznanie płatności do 14 marca roku złożenia tego wniosku,
 • zwiększenia do 75% maksymalnej powierzchni, do jakiej "nowi rolnicy" mogą uzyskać płatność zwierzęcą. Zmiana ta dotyczy zarówno rolników, którzy uzyskiwali już płatność zwierzęcą w poprzednich latach, jak i tych, którzy dopiero będą się o nią ubiegać.
 • możliwości przejęcia prawa do uzyskiwania płatności zwierzęcej wraz z przejęciem gospodarstwa. Od 2009 r. rolnik przejmujący gospodarstwo od rolnika dotychczas otrzymującego płatność zwierzęcą, będzie uprawniony do otrzymywania płatności zwierzęcej w wysokości przyznawanej zbywcy niezależnie od stanu aktualnie utrzymywanych zwierząt, a jeśli przed tym nabyciem sam również był uprawniony do otrzymywania płatności zwierzęcej w wysokości sumy swoich dotychczasowych płatności (nabywcy) oraz płatności przyznawanych wcześniej zbywcy gospodarstwa. Analogiczna zasada będzie obowiązywała w stosunku do rolników zawierających związek małżeński z rolnikiem uprawnionym do uzyskiwania płatności zwierzęcej.
 • możliwości uzyskania płatności zwierzęcej przez rolników, którzy w roku 2006 uzyskali płatność uzupełniającą do mieszanek roślin motylkowatych drobnonasiennych z trawami. W 2009 r. powierzchnia takich mieszanek będzie mogła zostać uwzględniona przy określaniu maksymalnej powierzchni, do jakiej dany rolnik może uzyskać płatność zwierzęca, o ile we wniosku o przyznanie płatności na 2006 r. wskazał taki rodzaj mieszanki.

Szczegółowe informacje o zasadach przyznawania płatności bezpośrednich w 2009 roku dostępne są na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl

Wnioski o przyznanie płatności rolnicy mogą składać w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy, lub za pośrednictwem poczty do 15.05.2009 r. Dopuszczalne jest złożenie wniosku w terminie 25 dni kalendarzowych po tym terminie, czyli do 9.06.2009 r., jednakże za każdy dzień roboczy opóźnienia należna rolnikowi płatność będzie pomniejszana o 1%.

Rolnicy, którzy w 2008 r. złożyli wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich, otrzymali z ARiMR spersonalizowany wniosek o przyznanie płatności na rok 2009 wraz z materiałem graficznym i kartą informacyjną, w której zawarte są między innymi dane o powierzchniach kwalifikowanych w ramach poszczególnych działek ewidencyjnych, powierzchnie trwałych użytków zielonych zgłoszone przez rolnika w 2007 i 2008 r. oraz informacje dotyczące przyznanej płatności zwierzęcej.

W 2009 r. na jednym formularzu wniosku o przyznanie płatności rolnicy mogą ubiegać się o przyznanie następujących rodzajów płatności:

 1. jednolitą płatność obszarową (JPO);
 2. krajowe uzupełniające płatności obszarowe (UPO), w tym:
  • płatność do grupy upraw podstawowych,
  • płatność do powierzchni uprawy chmielu, zadeklarowanej przez rolnika we wniosku o przyznanie płatności do gruntów rolnych na dany rok,
  • płatność do powierzchni uprawy chmielu, do której rolnikowi przyznano płatność uzupełniającą do powierzchni uprawy chmielu za 2006 rok,
  • płatność do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatności zwierzęce);
 3. płatność do upraw roślin energetycznych;
 4. oddzielną płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów);
 5. przejściowe płatności z tytułu owoców miękkich;
 6. płatność cukrową;
 7. pomoc do rzepaku;
 8. pomoc finansową z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW).

We wniosku o przyznanie płatności obszarowych rolnik zobowiązany jest zadeklarować wszystkie grunty rolne będące w jego posiadaniu, niezależnie od tego, czy ubiega się o przyznanie płatności obszarowych do tych gruntów.

W przypadku, gdy działka rolna stanowi przedmiot posiadania samoistnego (np. właściciel) i posiadania zależnego (np. dzierżawca), płatności przysługują posiadaczowi zależnemu (dzierżawcy).

W przypadku, gdy działka rolna jest przedmiotem współposiadania, płatności przysługują temu współposiadaczowi, na którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę, którą należy dołączyć do wniosku o przyznanie płatności.

Przy wypełnianiu wniosku należy zwrócić szczególną uwagę na pierwszą stronę formularza, na której, przez wpisanie w odpowiednią rubrykę znaku X, należy określić, o jaki rodzaj płatności rolnik się ubiega. Brak takiej informacji może spowodować, że płatność, o jaką zamierzał wystąpić rolnik, nie zostanie mu przyznana, (płatność bezpośrednia, płatności uzupełniające do grupy upraw podstawowych i chmielu, płatność zwierzęca, płatność historyczna do chmielu, płatność do pomidorów, płatność cukrowa, pomoc do rzepaku).

Wraz z wnioskiem rolnik zobowiązany jest złożyć wypełnione i podpisane załączniki graficzne oraz inne wymagane dokumenty, w zależności od rodzaju płatności, o jakie rolnik się ubiega w danym roku. Wykaz wymaganych dokumentów, jakie rolnik zobowiązany jest złożyć wraz z wnioskiem o przyznanie płatności zamieszczony jest na stronie internetowej ARiMR (www.arimr.gov.pl).

Jeżeli rolnik uprawia zboża: pszenica, żyto, jęczmień, owies, zobowiązany jest wyrysować na załączniku graficznym położenie uprawy danego zboża na działce rolnej.

W przypadku, gdy rolnik składa wniosek po raz pierwszy lub nie otrzymał załącznika graficznego dla działki ewidencyjnej, na której prowadzona jest w danym roku uprawa pszenicy, żyta, jęczmienia lub owsa, rolnik zobowiązany jest dołączyć do wniosku o przyznanie płatności na rok 2009 oświadczenie zawierające wykaz działek ewidencyjnych, na których prowadzona jest uprawa tych zbóż. Wzór oświadczenia jest zamieszczony na stronie internetowej ARiMR oraz dostępny w biurach powiatowych ARiMR i oddziałach regionalnych ARiMR.

Analogicznie jak w roku ubiegłym, rolnicy będą mogli grupować powierzchnie upraw, do których przysługuje ten sam rodzaj płatności. Podstawową grupę upraw stanowi powierzchnia kwalifikująca się do jednolitej płatności obszarowej (JPO). Do powierzchni działki rolnej kwalifikującej się do płatności JPO rolnik będzie mógł wliczyć przylegające do siebie powierzchnie mniejsze niż 0,1 ha, np., oczka wodne do 100 m2, rowy, ogródki przydomowe.

Następnie na działce rolnej zadeklarowanej do jednolitej płatności obszarowej, należy zadeklarować powierzchnię upraw, które kwalifikują się do przyznania uzupełniającej płatności lub płatności do upraw roślin energetycznych, lub przejściowych płatności do owoców miękkich.

Jako oddzielne działki rolne muszą być oznaczone we wniosku grunty, na których są uprawiane len i konopie włókniste, grunty, na których realizowane jest przedsięwzięcie rolno-środowiskowe i poprawy dobrostanu zwierząt oraz grunty stanowiące trwałe użytki zielone.

Odrębną działką rolną deklarowaną we wniosku o przyznanie płatności za 2009 r. będzie powierzchnia trwałych łąk i pastwisk (trwałe użytki zielone). Powierzchnia ta musi być zadeklarowana jako działka JPO,TUZ.

Rolnik ubiegający się o płatności zwierzęce nie deklaruje odrębnie powierzchni do płatności zwierzęcych. Płatność ta będzie ustalana na podstawie działek rolnych zadeklarowanych we wniosku jako działka JPO,TUZ.

W przypadku ubiegania się o płatności do pomidorów rolnik zaznacza tylko we wniosku pole wskazujące, że ubiega się o taką płatność, bez podawania innych danych.

We wniosku o przyznanie płatności do owoców miękkich, rolnik deklarując działki rolne, na których prowadzona jest uprawa owoców miękkich przeznaczonych do przetworzenia, zobowiązany jest do podania uprawianego gatunku owoców (maliny lub truskawki). W 2009 roku rolnik zobowiązany jest dostarczyć do 31 lipca 2009 roku, do kierownika Biura Powiatowego ARiMR, kopię umowy przetwarzania owoców miękkich lub zobowiązania do dostarczenia owoców miękkich do przetwórni.

W przypadku wątpliwości, co do prawidłowego wypełnienia wniosku oraz zasad przyznawania płatności w 2009 r. rolnicy mogą korzystać z informacji udzielanych przez pracowników Biur Powiatowych, Oddziałów Regionalnych ARiMR, a także Ośrodków Doradztwa Rolniczego i na bieżąco w funkcjonującej bezpłatnej infolinii pod numerem 0 800 38 00 84, czynnej codziennie (oprócz świąt) w godzinach 7 - 21.


Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Małopolski Oddział Regionalny
ul. Lubicz 25
Tel. 012 629 80 10

 

 


                                                              Copyright © 2007-2009 Gmina Pleśna