A K T U A L N O Ś C I


TESTUJEMY INICJATYWĘ LOKALNĄ

Gmina Pleśna zakwalifikowała się do udziału w projekcie "Samorząd z inicjatywą", realizowanego przez krakowską Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych. Projekt ten polega na przetestowaniu mechanizmu inicjatywy lokalnej przez samorządy i ich mieszkańców.

W ramach przedsięwzięcia mieszkańcy sołectw Pleśna i Łowczówek będą mogli w tym roku złożyć i zrealizować projekty obywatelskie. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów obywatelskich przygotowanych przez mieszkańców wynosi 22 000 zł (20 000 zł zapewnia Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, a 2 000zł Gmina Pleśna). Mieszkańcy składający wniosek zapewniają wkład własny, którym mogą być środki finansowe, wkład rzeczowy lub wkład w postaci pracy własnej.

Pod koniec marca w Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna odbyło się spotkanie, podczas którego mieszkańcy rozmawiali na temat lokalnych problemów i potrzeb, które dostrzegają w obszarach związanych z m.in. lokalną tradycją, kulturą, edukacją, sportem, zdrowiem, turystyką, czy ochroną przyrody.

Kolejnym krokiem będzie przeprowadzenie badań ankietowych wśród mieszkańców oraz spotkanie prezentujące wyniki ankiet. W czerwcu przeprowadzony zostanie konkurs na projekty obywatelskie, który zostanie poprzedzony warsztatami przygotowującymi do napisania projektów. W lipcu mieszkańcy Pleśnej i Łowczówka będą mogli głosować na projekty. Ostatecznego wyboru projektów, z uwzględnieniem wyników głosowania, dokona komisja konkursowa. Wybrane projekty będą realizowane od 1 sierpnia do 15 grudnia 2012r.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców Pleśnej i Łowczówka do wzięcia udziału w projekcie i do zgłaszania projektów obywatelskich dotyczących ich miejscowości.

Projekt jest dofinansowany z Funduszu dla Organizacji Pozarządowych w ramach Grantu Blokowego dla Organizacji Pozarządowych i Polsko-Szwajcarskich Regionalnych Projektów Partnerskich Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz Gminy Koszyce 

 


                                                              Copyright © 2007-2010 Gmina Pleśna