A K T U A L N O Ś C I


XXXIV SESJA RADY GMINY PLEŚNA

W dniu 23 marca 2010 roku (wtorek) o godzinie 9-tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Pleśnej odbędzie się XXXIV sesja Rady Gminy Pleśna.


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy, Przewodniczących Komisji Rady Gminy z działalności międzysesyjnej.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pleśnej za 2009 rok.
 7. Podjecie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pleśna na 2010 rok.
 8. Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/182/2005 Rady Gminy Pleśna z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pleśna.
 9. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla mieszkańców gminy Pleśna w okresie od 1.05.2010 r. do 30.04.2011 r.
 10. Podjecie uchwały w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Pleśnej.
 11. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleśnej za 2009 rok oraz potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
 12. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Pleśna za II półrocze 2009 roku.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 14. Zapytania zaproszonych gości - odpowiedzi.
 15. Zamknięcie obrad XXXIV sesji Rady Gminy Pleśna.

 

 


                                                              Copyright © 2007 Gmina Pleśna