A K T U A L N O Ś C I


III SESJA RADY GMINY PLEŚNA Z WYJĄTKOWYM GOŚCIEM

W dniu 29 grudnia 2010 r. odbyła się III Sesja Rady Gminy Pleśna. Honorowym gościem obrad był Stanisław Sorys - Członek Zarządu Województwa Małopolskiego.

W imieniu wszystkich radnych Przewodniczący Rady - Ryszard Stankowski złożył wicemarszałkowi gratulacje oraz życzenia owocnej i udanej pracy na nowym urzędzie. Poproszony o zabranie głosu, Stanisław Sorys przedstawił zarys działań na przyszły rok, kładąc istotny nacisk na problem ubiegłorocznych osuwisk i powodzi, wiążącą się z nim sprawę pomocy poszkodowanym w naszym województwie, jak i działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa powodziowego. Po wystąpieniu odbyła się krótka dyskusja, w której radni, sołtysi kierowali pytania do gościa. Najważniejsze sprawy poruszane w dyskusji dotyczyły poprawy złego stanu rzek, potoków, rowów melioracyjnych, ich regulacji, budowy wałów przeciwpowodziowych.

W ramach porządku obrad III sesji Rady Gminy Pleśna jednogłośnie przyjęto następujące uchwały:

  1. Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pleśna na rok 2010,
  2. Uchwała o rozpatrzeniu skargi na działalność Wójta Gminy Pleśna,
  3. Uchwała w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
  4. Uchwała w sprawie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii,
  5. Uchwała w sprawie planów pracy Komisji Rady Gminy na rok 2011,
  6. Uchwała w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2010,
  7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości lokalowej.

III posiedzenie Rady Gminy zakończyła ogólna dyskusja, w której Wójt Stanisław Burnat odpowiadał na pytania, uwagi stawiane przez radnych, sołtysów, gości. 

 


                                                              Copyright © 2007-2011 Gmina Pleśna