A K T U A L N O Ś C I


                          

ZAPRASZAMY UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JANOWICACH I ICH RODZICÓW DO UDZIAŁU W KURSACH I WARSZTATACH

Od października w Szkole Podstawowej w Janowicach rozpoczęła się rekrutacja na szkolenia i warsztaty w ramach projektu pn. "Klub Młodych Talentów" realizowanego przez Gminę Pleśna. Projekt skierowany jest do dzieci uczących się w SP w Janowicach jak i ich rodziców. Działania prowadzone w ramach "Klubu Młodych Talentów" mają na celu:

- pobudzanie świadomości i aktywności skierowanej na rozwój intelektualny i społeczny u dzieci w wieku 10-12 lat
- poprawę umiejętności wychowawczych u rodziców i podniesienie wiedzy z zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych w procesie edukacji (ICT), wpływu tych technologii na kształtowanie się młodego społeczeństwa

Od listopada w ramach projektu rozpoczną się następujące zajęcia:

Dla dzieci:
1. Klub Młodych Talentów - warsztaty ekologiczno - przyrodnicze, warsztaty filmowo - informatyczne, wyjazdy edukacyjne,
2. Warsztaty z psychologiem - aspekty poczucia własnej wartości, akceptacji, tolerancji, asertywności, kształtowanie się właściwych relacji pomiędzy chłopcami a dziewczętami.
Dla rodziców:
1. Jak wspierać dziecko w twórczym rozwoju - warsztaty poświęcone zdobyciu wiedzy i umiejętności pomagających skutecznie wspierać dziecko w rozwoju na wielu płaszczyznach intelektualnych,
2. Rodzic interaktywny - szkolenia informatyczne służące zdobyciu lub poszerzeniu wiedzy z zakresu umiejętności korzystania z komputera, Internetu, zabezpieczania stron www (np. stron przeznaczonych tylko dla pełnoletnich), instalacji programów użytkowych.
W dniach 03.10-25.10.2011 r. trwa rekrutacja na w/w zajęcia.
Zapraszamy do bezpłatnego skorzystania z proponowanych szkoleń i warsztatów.
Zapisów można dokonać w Kancelarii Szkoły w Janowicach w godzinach od 8.00 do 15.00. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest wypełnienie stosownych dokumentów tj.:
- wstępnej deklaracji uczestnictwa,
- oświadczenia (zgoda na udział w projekcie),
- oświadczenie o miejscu zamieszkania,
- oświadczenia uczestnika projektu o wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego ucznia. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone w dniach od 25.10-28.10.2011 r.

Regulamin rekrutacji

 

 


                                                              Copyright © 2007 - 2011 Gmina Pleśna