A K T U A L N O Ś C I


                          

PROGRAM INDYWIDUALIZACJI NAUCZANIA W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Urząd Gminy Pleśna we współpracy z dyrektorami wszystkich szkół podstawowych z terenu naszej gminy przygotował projekt "ABC nauki-program indywidualizacji nauczania w szkołach podstawowych Gminy Pleśna", który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem ogólnym projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas 1-3 wszystkich szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pleśna w okresie realizacji projektu. Indywidualizacja pracy z uczniem będzie w przyszłości stałą częścią procesu kształcenia, a przedmiotowy projekt ma pomóc szkołom w dostosowaniu ich oferty do konkretnych potrzeb edukacyjnych każdego dziecka.
Projekt przewiduje realizację w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 we wszystkich szkołach podstawowych Gminy Pleśna zajęć dodatkowych, wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego, m.in. zajęć logopedycznych, gimnastyki korekcyjnej, zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, zajęć artystycznych, zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych. Na potrzeby zajęć zakupione zostaną materiały dydaktyczne potrzebne do realizacji zajęć dydaktycznych. Całkowity budżet projektu wynosi blisko 263 tys. złotych i w całości pochodzi ze środków zewnętrznych (nie obciąża budżetu Gminy Pleśna).
W styczniu 2012 roku, w szkołach które rozpoczynają realizację zajęć od II półrocza roku szkolnego 2011/2012, prowadzona jest rekrutacja na zajęcia prowadzone w ramach projektu. Kwalifikację w każdej szkole przeprowadzi zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej powołany przez dyrektorów szkół. Dzieci na zajęcia będą rekrutowane w następujący sposób:
a) zajęcia logopedyczne - na podstawie badania i opinii Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Tarnowie,
b) gimnastyka korekcyjna- badania lekarskie,
c) zajęcia terapeutyczne dla uczniów przejawiających trudności w nauce czytania, pisania i liczenia (dysleksja,dysgrafia,dyskalkulia)-obserwacja nauczycieli uczących-wychowawców klas 1-3, analiza pisemnych prac dzieci, analiza, analiza popełnianych przez dzieci błędów, sprawdzian umiejętności praktycznych ucznia klasy II i III, opinie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Tarnowie
d) zajęcia rozwijające zdolności artystyczno -plastyczne - obserwacja przeprowadzona przez wychowawców, sprawdzian umiejętności praktycznych w zakresie plastyki: rysowanie, malowanie farbami, w zakresie muzyki: poczucie rytmu, muzykalność, śpiew, zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w matematyce i naukach przyrodniczych: sprawdzian diagnostyczny opracowany przez zespół nauczycieli uczących w klasach 1-3, wyniki uczniów uzyskane w konkursie matematycznym "Kangurek".
e) ponadto przy rekrutacji uwzględniać się będzie deklaracje rodziców o chęci posyłania uczniów na zajęcia, datę wpływu deklaracji.
Szczegóły dotyczące rekrutacji znajdują się w zamieszczonym poniżej regulaminie rekrutacji.
Dodatkowe informacje można uzyskać w szkołach podstawowych oraz w Urzędzie Gminy Pleśna-pokój nr 14.

Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu rekrutacji uczestników projektu.pdf

 

 


                                                              Copyright © 2007 Gmina Pleśna