A K T U A L N O Ś C I


ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA

Radni gminy Pleśna udzielili wójtowi Wiesławowi Zimowskiemu absolutorium z wykonania budżetu za 2008 rok. Ta decyzja to swego rodzaju polityczne uznanie przez Radę Gminy, że pieniądze były wydatkowane prawidłowo i wójt zrealizował postawione przed nim zadania, bo że pod względem matematycznym wszystko jest O.K. uznała już wcześniej Regionalna Izba Obrachunkowa.

- Chcę prosić o sprawiedliwą ocenę wykonania tego budżetu. To nie będzie tylko ocena mojej pracy, ale wszystkich gminnych urzędników - mówił przed głosowaniem wójt Zimowski.

Według wójta niewątpliwym sukcesem było zrealizowanie dwóch dużych inwestycji oświatowych w Rzuchowej: oddane zostały do dyspozycji mieszkańców nowe pomieszczenia biblioteczne, dla potrzeb przedszkolaków wyremontowano część obiektu szkolnego, teraz zakończona została termomodernizacja części gimnazjalnej. Wyremontowano sporo odcinków dróg – wyasygnowano na ten cel środki własne, a także pozyskane z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi. W sumie na modernizację dróg poszło w ub. roku ok. 1,7 mln zł. Realizowano też trudne zadanie, jakim była budowa w Pleśnej kompleksu boisk sportowych „Orlik”. Sporo to kosztowało wysiłków, ale - zdaniem wójta - warto było, bo dzieci i młodzież zyskały wspaniały obiekt, na którym będą mogły spędzać czas z pożytkiem dla zdrowia.

W dyskusji padały z ust radnych sugestie, aby w przyszłości przy realizacji zadań i rozdziale środków jeszcze bardzie uwzględniać te mniejsze sołectwa, jak Dąbrówka Szczepanowska czy Lubinka. - Nie można twierdzić, że w tych mniejszych miejscowościach nic się nie robi, ale - rzeczywiście - trzeba będzie wypracować jakieś rozwiązanie, aby były w nich jeszcze bardziej widoczne efekty pracy radnych i wójta - stwierdził przewodniczący Rady Gminy Leszek Nowicki.

Ostatecznie za udzieleniem wójtowi absolutorium opowiedziało się 10 radnych, 1 był przeciwny, 1 wstrzymał się od głosu. - Dziękuję za pozytywne oceny, ale również za głosy krytyczne - komentował W. Zimowski. - Zawsze jestem otwarty na propozycje i sugestie radnych, sołtysów, wszystkich mieszkańców gminy. Proszę przychodzić i sygnalizować problemy.

 

 


                                                              Copyright © 2007-2009 Gmina Pleśna