A K T U A L N O Ś C I


NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM NA ROK SZKOLNY 2010/2011 W RAMACH PODDZIAŁANIA 9.1.3 PO KL "MAŁOPOLSKIEGO PROGRAMU STYPENDIALNEGO DLA UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH"

Informujemy, że w dniach od 6 września 2010 r. do 8 października 2010 r. w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie będą przyjmowane wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2010/2011 w ramach Poddziałania 9.1.3 PO KL "Małopolskiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych".

Wzór Wniosku o przyznanie stypendium, Regulamin udzielania stypendiów, oraz wszelkie niezbędne informacje dotyczące III naboru wniosków znajdą Państwo na stronie internetowej www.stypendia.mcp.malopolska.pl

Wnioski o przyznanie stypendium można składać w wyznaczonym terminie w siedzibie Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, przy ul. Kordylewskiego 11 w Krakowie (VII piętro, pokój 708 lub 709), od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 (przy czym nie będą rozpatrywane wnioski, które wpłynęły do MCP po terminie naboru).

Stypendium dla jednego ucznia w ramach "Małopolskiego programu stypendialnego (..)" to łącznie 6000,00 zł (wypłacane przez okres 12 miesięcy w wysokości 500,00 zł miesięcznie).

W ramach "Małopolskiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych" Opiekun Dydaktyczny ucznia, tj. nauczyciel/ pedagog/ doradca zawodowy zatrudniony w szkole, do której uczęszcza uczeń, otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1160,00 zł za pełnienie opieki nad jednym uczniem. Rolą Opiekuna jest pomoc w przygotowaniu Indywidualnego Planu Rozwoju, monitorowanie osiągnięć edukacyjnych ucznia przez okres otrzymywania stypendium, a także składanie sprawozdań: półrocznego i rocznego z realizacji IPR.

W imieniu uczniów, dla których stypendium jest szansą na lepszy rozwój edukacyjny, bardzo proszę o rozpropagowanie informacji o możliwości uzyskania wsparcia w ramach projektu, w gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych znajdujących się na terenie Państwa miasta/powiatu/gminy.

W imieniu Zespołu ds. Stypendiów MCP, w razie jakichkolwiek pytań dotyczących możliwości uzyskania stypendium, bardzo proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny pod adresem mailowym: info.uczen@mcp.malopolska.pl lub pod numerami telefonu: (012) 376-91-61, (012) 376-91-64 lub (012) 376-91-66.

 

 


                                                              Copyright © 2007-2010 Gmina Pleśna