A K T U A L N O Ś C I


OSP W RZUCHOWEJ W KRAJOWYM SYSTEMIE RATOWNICZO - GAŚNICZYM

Zaledwie parę miesięcy temu druhowie strażacy z Rzuchowej obchodzili święto 60 - lecia powstania jednostki, znów nadarzyła się okazja, by świętować, gdyż OSP została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego jako druga jednostka w Gminie Pleśna.

Uroczystość z tej okazji odbyła się w piątek, 25 lutego w Szkole Podstawowej w Rzuchowej, na którą przybyli licznie zaproszeni goście, w tym: przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych, gminnych, radni Gminy Pleśna i powiatu tarnowskiego, władze Państwowej Straży Pożarnej na szczeblach województwa i powiatu, reprezentanci jednostek OSP z Gmin Pleśna oraz Tarnów, sponsorzy, duchowni w osobach ks. Stefana Cabaja - Kapelana Strażaków Diecezji Tarnowskiej oraz proboszcza Parafii Rzuchowa ks. Jana Burdka.

Uroczystości rozpoczęły się wprowadzeniem sztandaru OSP w Rzuchowej oraz odegraniem hymnu państwowego. Uczczono minutą ciszy druhów OSP poległych w posłudze ludziom. Małopolski Komendant Państwowej Straży Pożarnej Andrzej Mróz złożył na ręce Prezesa OSP w Rzuchowej Tadeusza Szczupała dokumenty zatwierdzające wcielenie jednostki w struktury Krajowego Systemu. Wójt Gminy Pleśna Stanisław Burnat pogratulował strażakom, życząc jak najmniejszej liczby interwencji. Gratulacje i wyrazy wdzięczności przekazali także Wicemarszałek Roman Ciepiela oraz Starosta Tarnowski Mieczysław Kras, który dodatkowo przekazał 2 tys. złotych dotacji dla wyróżnionej nowymi obowiązkami jednostki. Odczytane zostały listy gratulacyjne od Posła na Sejm, Ministra Skarbu Państwa Aleksandra Grada oraz Bernarda Karasiewicza - Dyrektora MORD w Tarnowie. Po oficjalnej części goście zostali zaproszeni na przepyszny obiad, po czym udali się do remizy OSP na prezentację sprzętu gaśniczego.

Czym jest owy Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy? Został on powołany przez Państwową Straż Pożarną w 1995 roku. Jako integralnej części bezpieczeństwa gmin, powiatów czy kraju jego celem celem jest zharmonizowanie działań o charakterze ratowniczym, podejmowanych w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia, mienia, środowiska. System polega na: stałym czuwaniu i ewentualnym reagowaniu, poprzez działania ratownicze z użyciem własnych sił i środków powiatu i gmin. W sytuacjach wymagających użycia sił i środków spoza powiatu, do działania powoływane są jednostki ze szczebla wojewódzkiego lub centralnego. Zatem OSP w Rzuchowej obok OSP w Pleśnej może odtąd nieść pomoc ludziom w obrębie całego powiatu tarnowskiego, województwa, a w sytuacjach wyjątkowych nawet kraju.

Warto przypomnieć pokrótce historię jednostki. Powstała na początku lat 50 - tych z inicjatywy mieszkańców Rzuchowej. Jej założycielem był Komendant OSP Koszyce Wielkie - Jan Liszka. Pierwszym Komendantem jednostki był Roman Najdała, którego zastąpił Aleksander Gąsior, pełniąc swoją funkcję do 1999 r. Od 2000 Prezesem i Komendantem OSP jest Tadeusz Szczupał. Straż w Rzuchowej rozwijała się prężnie z roku na rok. Początkowo liczyła 20 członków, obecnie zasila ją: 30 seniorów, 6 druhów młodzieżowych i 4 honorowych. Jednostka zaczynała służyć społeczności, wykorzystując samochód terenowy "Dodge", później Żuka GLM8/8. Następnym z kolei był Star 66. Obecnie jednostka dzięki wsparciu władz Gminy Pleśna i Komendy Miejskiej PSP w Tarnowie dysponuje dwoma wozami: Starem 244 wyposażonym w autopompę oraz Volkswagenem T4 przystosowanym do działań ratowniczych. Od dwóch lat jednostka może korzystać z systemu alarmowania drogą radiową oraz informowania druhów za pomocą SMS-ów.

Zarząd i druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzuchowej najmocniej dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do tak zaszczytnego wyróżnienia jednostki: Komendantowi Wojewódzkiemu PSP w Krakowie, Komendantowi Miejskiemu PSP w Tarnowie, Staroście Powiatu Tarnowskiego. Podziękowanie składają także obecnemu Wójtowi i Radzie Gminy Pleśna, jak również władzom poprzednich kadencji za wsparcie finansowe. Słowa wdzięczności kierują też do Prezesa Zarządu Powiatowego, Prezesa ZOSP, jak i Prezesa i Komendanta GZOSP w Pleśnej. Wyrazy wdzięczności dla Proboszcza Parafii Rzuchowa za życzliwość i zrozumienie. Podziękowania dla sponsorów i drogich mieszkańców Rzuchowej i Świebodzina - za wsparcie finansowe i moralne.

Nam nie pozostaje nic innego, jak pogratulować jednostce takiego wyróżnienia. Pełni optymizmu i chęci nieście bezinteresowną pomoc potrzebującym, wciąż wywiązując się wzorowo ze swoich obowiązków.

 

 


                                                              Copyright © 2007-2010 Gmina Pleśna