A K T U A L N O Ś C I


       

ZAKOŃCZENIE PRAC ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ W SZCZEPANOWICACH

W grudniu zakończyła się realizacja projektu "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z siecią wodociągową w miejscowości Szczepanowice" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Celem projektu jest poprawa systemu ochrony środowiska naturalnego oraz warunków życia mieszkańców Gminy Pleśna poprzez budowę infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w sołectwie Szczepanowice.

W ramach zaplanowanych robót wykonano sieć wodociągową wraz z przyłączami oraz sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami. Projekt korzystnie oddziałuje na stan środowiska naturalnego, ludzkie zdrowie i warunki życia, zachowanie bioróżnorodności oraz przyczyni się do trwałego i zrównoważonego rozwoju, opartego na racjonalnym gospodarowaniu zasobami, przy zachowaniu dbałości o przyrodę i życie ludzkie. Dzięki ograniczeniu odprowadzania ścieków na pola uprawne i do rowów melioracyjnych korzystnie wpłynie na zrównoważony rozwój rolnictwa, sadownictwa i wsi. Projekt znajdzie przełożenie na jakość życia przyszłych pokoleń, które dzięki bezpiecznej gospodarce ściekami będą miały możliwość egzystencji w warunkach niezagrażających zdrowiu.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła ponad 2,5 mln złotych, z czego 1 mln złotych pochodzi z Unii Europejskiej.

 

 


                                                              Copyright © 2007-2010 Gmina Pleśna