A K T U A L N O Ś C I


ZAMIERZENIA INWESTYCYJNE Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

W drugim kwartale 2009r. Gmina Pleśna będzie składała wniosek o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla 100 domostw z terenu gminy. Środki na dofinansowanie inwestycji pochodzić będą z działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W tym celu Rada Gminy Pleśna przyjęła Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków na terenie Gminy Pleśna.

Celem programu jest:

  1. Ograniczenie ilości odprowadzanych, nieoczyszczonych ścieków socjalno - bytowych bezpośrednio do gruntu lub wód powierzchniowych, a w efekcie przerwanie procesu ich degradacji.
  2. Stworzenie alternatywnych metod zagospodarowania ścieków na obszarach, dla których budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona.
  3. Poprawa stanu środowiska naturalnego gminy Pleśna.

Dotacja może zostać udzielona wyłącznie w przypadku budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na obszarze gdzie nie przewiduje się, zgodnie z aktualnymi dokumentami planistycznymi lub programowymi gminy, budowy zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej, bądź też w przypadkach, w których podłączenie do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej jest z przyczyn technicznych niemożliwe lub ekonomicznie nieuzasadnione. Pisemną opinię na temat lokalizacji planowanego przedsięwzięcia, w trakcie weryfikacji zgłoszeń wydaje Komisja Weryfikacyjna powołana przez Wójta Gminy Pleśna w drodze zarządzenia.

Od listopada 2008 roku przyjmowano zgłoszenia chętnych do udziału w projekcie. Ogółem z terenu naszej gminy zgłosiło się 137 gospodarstw. Aktualnie trwa weryfikacja zgłoszeń, polegająca na wizji w terenie oraz zebraniu podstawowych informacji takich jak: planowana lokalizacja przydomowej oczyszczalni ścieków, rodzaj gruntu, wielkość zużycia wody, dane techniczne dotyczące wyprowadzenia kanalizacji z budynków. Zakończenie weryfikacji określono na dzień 31 marca 2009r. Każdy z mieszkańców, który zgłosił akces do programu zostanie w miesiącu kwietniu b.r. powiadomiony pisemnie o wynikach weryfikacji. Przewidywana wysokość dofinansowania wyniesie ok. 75% kosztów całkowitych przedsięwzięcia.

W okresie realizacji inwestycji oraz przez okres 5 lat od dnia dokonania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa płatności ostatecznej, Zakład Gospodarki Komunalnej będzie posiadał prawo do dysponowania przydomową oczyszczalnią ścieków. Zakład Gospodarki Komunalnej będzie także zobowiązany do utrzymywania ww. obiektu przez okres podany powyżej. Zasady dysponowania przez Zakład Gospodarki Komunalnej przydomową oczyszczalnią ścieków uregulowane zostaną umową cywilnoprawną zawartą z właścicielami nieruchomości. Po upływie w/w terminu, przydomowa oczyszczalnia ścieków zostanie przekazana właścicielowi działki, na której została wybudowana.

Planowany termin realizacji zadania: 2010 - 2012.

Innym zamierzeniem inwestycyjnym, będącym w fazie przygotowania wniosków jest "Porozumienie Słoneczna Małopolska", które powstało w celu wspólnego działania i pozyskiwania dotacji oraz realizacji inwestycji dotyczącej udostępnienia kolektorów słonecznych dla poszczególnych mieszkańców gmin. Dotacje pozyskiwane będą ze środków:

  1. Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy
  2. Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  3. Programu Infrastruktura i Środowisko.

Akces do projektu zgłosiło 15 gmin z terenu południowej Małopolski. Aktualnie 370 gospodarstw z terenu Gminy Pleśna wyraziło chęć uczestnictwa w programie, przedkładając odpowiednią "Deklarację". Realizacja inwestycji pozwoli na redukcję niskiej emisji pyłów i gazów do powietrza z palenisk domowych na terenie Gminy Pleśna. Przewidywana wysokość dofinansowania szacowana jest na ok. 50 % wartości inwestycji. Przez pięć lat po wykonaniu, instalacja będzie własnością Gminy Pleśna użyczoną właścicielowi posesji. Po pięciu latach zostanie przekazana bezpłatnie. Planowany termin realizacji zadania w latach 2010-2011

Gmina Pleśna przystępuje również do uczestnictwa i realizacji projektu pn. "Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego' w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy w celu zmniejszenia różnic społeczno gospodarczych w obrębie rozszerzonej Unii Europejskiej. Gmina Pleśna realizować będzie projekt na zasadzie umowy partnerskiej zawartej z Gminą Szczucin, która będzie liderem programu - Instytucją Realizującą.

Zawarcie porozumienia z Gminą Szczucin jako liderem programu pozwoli na ubieganie się o pozyskanie środków finansowych ze Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy. Obecnie na terenie Gminy Pleśna znajduje się ok. 600 Mg wyrobów zawierających azbest, przede wszystkim w postaci pokryć dachowych (płyty faliste i płyty płaskie). Budynki kryte płytami azbestowo - cementowymi to przede wszystkim budynki mieszkalne oraz zabudowania gospodarcze (stodoły, stajnie, budynki gospodarcze). Pozyskanie środków finansowych pozwoli na dofinansowanie mieszkańcom Gminy Pleśna demontażu wyrobów zawierających azbest, ich transportu i unieszkodliwiania poprzez składowanie na składowiskach posiadających uregulowany stan formalnoprawny w zakresie składowania azbestu.

 

 
                                                              Copyright © 2009 Gmina Pleśna