A K T U A L N O Ś C I


JEDNOGŁOŚNE ABSOLUTORIUM WYRAZEM ZAUFANIA DO WÓJTA

Dnia 25 maja, podczas XVIII Sesji Rady Gminy Pleśna radni jednogłośnie udzielili absolutorium wójtowi Stanisławowi Burnatowi z tytułu wykonania budżetu Gminy Pleśna za 2011 rok. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 obecnych na sali radnych, nikt nie wstrzymał się do głosu, nikt nie głosował przeciw.
14 maja Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie wydała pozytywną opinię sprawozdania wójta z wykonania ubiegłorocznego budżetu. Nadto temat ten omawiany był podczas posiedzeń Komisji Rady Gminy Pleśna, owocem czego były pozytywne opinie Komisji Gospodarki i Finansów oraz Rewizyjnej.
Czym jest owe absolutorium? To nic innego, jak wyraz zaufania i akceptacji zadań, z jakich wywiązał się wójt gminy. Oczywiście zadania te mają ścisły związek z funduszami, jakimi dysponuje gmina. Udzielenie absolutorium oznacza stwierdzenie prawidłowości działania finansowego wójta (i całej gminy) w 2011 roku.
W krótkim przemówieniu wójt Stanisław Burnat podziękował radnym za okazane zaufanie. Podkreślił, że zawsze życzył sobie tak udanej współpracy samorządu. Wykonanie budżetu za 2011 r. zdaniem wójta jest właśnie tego zasługą, ale nie można nie wspomnieć o wysiłku pracowników urzędu, zwłaszcza skarbnik Joanny Krochmal oraz pomocy osób z zewnątrz: marszałka Stanisława Sorysa, ministra Aleksanda Grada i wielu innych. Jeżeli spieraliśmy się, to tylko na argumenty, jednak zawsze udawało nam się znaleźć kompromis. Przed gminą nowe wyzwania na 2012 r. Wójt podziękował radnym za owocną pracę w ubiegłym roku. Obiecał, że dołoży wszelkich starań, by gmina wciąż pozyskiwała tak cenne środki z zewnątrz. W ubiegłym roku udało się uzyskać około 9.5 mln złotych dofinansowania.
Przewodniczący Rady Gminy Pleśna Ryszard Stankowi podziękował radnym za rok 2011, złożył także na ręce wójta podziękowania dla wszystkich pracowników urzędu. Zakończył życzeniami tak udanej współpracy w przyszłości, obfitej w same sukcesy. 

 


                                                              Copyright © 2007-2010 Gmina Pleśna