A K T U A L N O Ś C I


NOWE CENY ZA ZBIOROWE DOSTARCZANIE WODY I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

W dniu 30 marca 2009 r. uchwałą Rady Gminy Pleśna zostały zatwierdzone taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Pleśnej (Uchwała nr XXV/201/09 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 marca 2009 r.) Nowe ceny obowiązywać będą od dnia 01 maja 2009 r. do 30 kwietnia 2010 r. i wynoszą:


1. Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Pleśnej


Taryfa grupowa odbiorców Wyszczególnienie Taryfa netto Cena dla odbiorcy netto Cena dla odbiorcybrutto Jednostka miary
Wszyscy odbiorcy usługi Stawka opłaty abonamentowej 6,00 6,00 6,42 zł/wodomierz
/miesiąc

Taryfa grupowa odbiorców Wyszczególnienie Taryfa netto Cena dla odbiorcy netto Cena dla odbiorcy brutto Jednostka miary
Gospodarstwa domowe cena za 1 m3 dostarczanej wody 5,45 3,55 3,80 zł/m3
Pozostali odbiorcy zasilani wodą cena za 1 m3 dostarczanej wody 5,45 4,60 4,92 zł/m3

2. Taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Pleśnej


Taryfa grupowa odbiorców Wyszczególnienie Taryfa netto Cena dla odbiorcy netto Cena dla odbiorcy brutto Jednostka miary
Gospodarstwa domowe cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków 3,73 3,43 3,67 zł/m3
Pozostali odbiorcy usług cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków 3,73 3,73 3,99 zł/m3
Ścieki dowożone do punktu zlewnego cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków 3,73 3,43 3,67 zł/m3
Odbiorcy usług nie posiadający urządzeń pomiarowych 3 m3 na osobę na 1 miesiąc 11,19 10,29 11,01 zł/m3

Przypominam, że nielegalny pobór wody oraz nielegalne wprowadzanie wód opadowych do kanalizacji jest niezgodne z prawem i podnosi koszty eksploatacji sieci oraz podlega karze grzywny ( art. 28 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 123 poz. 858).

 

 
                                                              Copyright © 2009 Gmina Pleśna