A K T U A L N O Ś C I


INFORMACJA O WYNIKACH OCENY WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W I NABORZE PRZEPROWADZONYM W DNIACH: 21.12.2009 - 19.01.2010

Przewodniczący Rady Decyzyjnej LGD Dunajec-Biała podaje do wiadomości wykaz ocenionych wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Dunajec-Biała dla 4 działań uznanych za zgodne i niezgodne z LSR z Posiedzenia Rady Decyzyjnej w dniach 26 stycznia 2010 i 29 stycznia 2010


działanie "Odnowa i Rozwój Wsi"

wnioski zgodne z LSR 3 szt.
wnioski niezgodne z LSR 0 szt.

działanie "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

wnioski zgodne z LSR 1 szt.
wnioski niezgodne z LSR 0 szt.

działanie "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"

wnioski zgodne z LSR 1 szt.
wnioski niezgodne z LSR 0 szt.

działanie "Małe projekty"

wnioski zgodne z LSR 11 szt.
wnioski niezgodne z LSR 1 szt.

Od podjętych decyzji wnioskodawcom przysługuje prawo do odwołania zgodnie z § 32 regulaminu Rady Decyzyjnej. Odwołanie od wyników oceny Rady Decyzyjnej z uzasadnieniem winno być złożone na wzorze wniosku, dostępnym poniżej.

Wzór wniosku odwołania od rozstrzygnięcia Rady Decyzyjnej

Jednocześnie informuje się, że na najbliższym posiedzeniu Rady Decyzyjnej rozpatrywane będą odwołania, które wpłyną do Biura LGD Dunajec-Biała z siedzibą przy ul. Browarki 1, 32-840 Zakliczyn do dnia 08 luty 2010 roku - decyduje data wpłynięcia.

Odwołania, które wpłyną w pózniejszym terminie zostaną odrzucone z powodów formalnych.

Spośród 17 wniosków - ocenie poddano wszystkie 17 wniosków

Wykaz złożonych wniosków z wskazaniem kwot pomocy

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel 14 665 37 37 w godz. 07:45 - 15:45

 

 


                                                              Copyright © 2007-2009 Gmina Pleśna