A K T U A L N O Ś C I


 


Powstanie Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pleśna

Gmina Pleśna rozpoczęła prace nad przygotowaniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, który jest strategicznym dokumentem, warunkującym ubieganie się o środki z Unii Europejskiej w latach 2014-2020 na zadania związane z ochroną środowiska i efektywnością energetyczną.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej ma przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020 (m.in. redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenia udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł). Oprócz korzyści w skali makro docelowo Plan ma służyć wszystkim mieszkańcom gminy poprzez poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie kosztów energii.

Gmina Pleśna złożyła wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie tego opracowania. W ramach Działania 9.3 "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej" Gmina uzyskała bezzwrotną dotację w wysokości 85 % kosztów jego przygotowania. Projekt przewiduje opracowanie bazy inwentaryzacji CO2 oraz planu gospodarki niskoemisyjnej (PGN), przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz szkolenie pracowników Urzędu Gminy Pleśna w zakresie tworzenia PGN.

Opracowanie dokumentu zostało zlecone firmie specjalistycznej Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o.

Uprzejmie prosimy mieszkańców i przedsiębiorców o wypełnienie załączonych poniżej ankiet i dostarczenie ich do Urzędu Gminy Pleśna, pokój nr 1. Ankiety są anonimowe, a dostarczone informacje posłużą przygotowaniu planu gospodarki niskoemisyjnej.

Ankieta dla mieszkańców
Ankieta dla przedsiębiorców

Więcej informacji uzyskać można pod numerem telefonu 14 629 28 48 (pani Teresa Skrobisz).                                                              Copyright C 2007 Gmina Pleśna