A K T U A L N O Ś C I


IX SESJA RADY GMINY PLEŚNA

W dniu 09 września 2011 roku o godzinie 9-tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Pleśna odbędzie się IX sesja Rady Gminy Pleśna.


Proponowany porządek obrad

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy, Przewodniczącego Rady Gminy i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pleśna za I półrocze 2011 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pleśna.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2011 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez zakład budżetowy - Zakład Gospodarki Komunalnej w Pleśnej projektu pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Pleśna w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu nr WND-POKL.09.05.00-12-306/11 pn. "Kurs języka angielskiego w Gminie Pleśna-III edycja" w ramach Działania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu nr WND-POKL.09.05.00-12-305/11 pn. "Słowa i słówka-rozwijamy mowę dziecka" w ramach Działania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu nr WND-POKL.09.05.00-12-359/11 pn. "Kurs KPP dla OSP " w ramach Działania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.
 13. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu nr WND-POKL.09.05.00-12-428/11 pn. "Klub Młodych Talentów" w ramach Działania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Pleśna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pleśna przeprowadzenia kontroli w zakresie zbadania zasadności skargi na działalność Wójta Gminy Pleśna.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
 17. Sprawozdanie z realizacji uchwał za I półrocze 2011 roku.
 18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 19. Wolne wnioski i informacje.
 20. Zamknięcie obrad IX sesji Rady Gminy Pleśna.

 

 


                                                              Copyright © 2007 Gmina Pleśna