A K T U A L N O Ś C I


                          

KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO W GMINIE PLEŚNA - REKRUTACJA

Od stycznia 2011 roku prowadzona będzie druga edycja projektu "Kurs języka angielskiego w Gminie Pleśna" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem Projektu jest rozwój usług edukacyjnych, skierowanych do dorosłych mieszkańców Gminy Pleśna, związanych z nauką języka obcego na terenie Gminy Pleśna w okresie realizacji projektu.

Projekt przewiduje udzielenie 210 godzin kursu (3 grupy po 70 godzin; 1 godzina = 45 minut) dla 40 osób z rejonu Gminy Pleśna. Kurs odbywać się będzie z częstotliwością raz na tydzień 4 godziny lekcyjne lub 2 razy na tydzień po 2 godziny lekcyjne (na jedną grupę).

Zajęcia z języka angielskiego odbywać się będą w Pleśnej (dwie grupy na poziomie Elementary) i w Janowicach (jedna grupa na poziomie Beginner).

Grupy na poziomie Elementary liczyć będą po 15 osób, grupa na poziomie Beginner liczyć będzie 10 osób.

Beneficjentem Ostatecznym Projektu "Kurs języka angielskiego w Gminie Pleśna" może być osoba dorosła, nie ucząca oraz nie kształcąca się, będąca mieszkańcem Gminy Pleśna.

 1. Osoby zainteresowane udziałem w kursie zobowiązane są dostarczyć dokumentację rekrutacyjną, na którą składają się:
  1. Formularz zgłoszeniowy - podpisany przez uczestnika/uczestniczkę kursu.
  2. Kserokopia dowodu osobistego - obie strony.
  3. Oświadczenie potwierdzające status:
   1. Zatrudniony/a - zaświadczenie z zakładu pracy,
   2. Rolnik - zaświadczenie z KRUS,
   3. Bezrobotny/a - zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy,
   4. Nieaktywny/a zawodowo - oświadczenie osoby o posiadaniu tego statusu.
  4. Oświadczenie o zamieszkaniu na terenie Gminy Pleśna - dla osób, które zameldowane są w innej gminie - podpisane przez uczestnika/uczestniczkę kursu.
 2. Wszystkie kopie dokumentów muszą być aktualne, tzn. wydane w ciągu dwóch miesięcy licząc od daty złożenia kompletu dokumentów w Urzędzie Gminy Pleśna.
 3. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.
 4. Dokumentację należy składać osobiście.
 5. Dokumentacja rekrutacyjna przyjmowana będzie od 10.01.2011r. do 31.01.2011r. (w gazecie "Pogórze" wystąpiła pomyłka w datach rekrutacji) w Urzędzie Gminy Pleśna - Biuro Projektu pokój nr 14, w godzinach pracy Urzędu, tj. tj. poniedziałek od 7:30 do 16.00, wtorek-czwartek od 7.30 do 15.30, piątek od 7.30 do 15.00.

Szczegóły dotyczące rekrutacji opisane zostaną w regulaminie rekrutacji dostępnym w pok. nr 14 w Urzędzie Gminy Pleśna oraz na stronie www.plesna.pl (od 3 stycznia 2010r.).

Druki dokumentów dostępne będą w pok. nr 14 w Urzędzie Gminy Pleśna oraz na stronie www.plesna.pl (od 3 stycznia 2010r.).

 

 


                                                              Copyright © 2007-2010 Gmina Pleśna