A K T U A L N O Ś C I


PRZEDSIĘBIORCO !

Przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz. U. 07. 251.1885) od 1 stycznia 2010 roku - tracą aktualność zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z kodami PKD 2004.

Przedsiębiorcy figurujący w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Pleśna, którzy dokonali wpisu do ww. ewidencji przed 1 stycznia 2008 r. i nie dokonywali po tej dacie żadnej zmiany w posiadanym wpisie - zobowiązani są do końca 2009r. zaktualizować swoje zaświadczenia o wpisie poprzez przeklasyfikowanie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej z kodów PKD 2004 na kody PKD 2007.

Nie dokonanie przedmiotowej zmiany wpisu może spowodować po 1 stycznia 2010 roku trudności przy załatwianiu spraw bankowych, zawieraniu umów gospodarczych, uniemożliwić złożenie oferty w przetargu itp.

Bezpłatnej zmiany wpisów można dokonać codziennie w godzinach pracy Urzędu, I piętro, pok. Nr 7 , osoba odpowiedzialna: Elżbieta Kędzior.

 

 


                                                              Copyright © 2007-2009 Gmina Pleśna