A K T U A L N O Ś C I


JEDNOGŁOŚNE ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA

Podczas VIII Sesji Rady Gminy Pleśna w dniu 28 czerwca br. radni jednogłośnie podjęli uchwałę w spawie absolutorium dla Wójta Gminy Pleśna z tytułu wykonania budżetu gminy za ubiegły rok. Jak podkreślił wójt Stanisław Burnat: był to jednak głównie budżet jego poprzednika - Wiesława Zimowskiego, któremu należą się podziękowania.

Do porządku obrad włączone zostały dwa dodatkowe punkty dotyczące podjęcia dwóch uchwał: pierwszej - w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres dłuższy niż 3 lata nieruchomości zabudowanej położonej na działce nr 146 w Łowczówku, i drugiej- w sprawie powołania Zespołu do wyboru ławników. Na mocy tejże powołano następujący skład Zespołu: Przewodniczący Zespołu - Leszek Nowicki oraz Członkowie: Urszula Hajduga, Kazimierz Mania, Małgorzata Włodek oraz Dorota Kubicz. Zadaniem Zespołu będzie ocena kandydatów na ławników oraz przedstawienie opinii na ich temat podczas sesji Rady Gminy.

Podczas ósmych obrad Rady Gminy podjęto łącznie 23 uchwały. Prócz wyżej wymienionych, przegłosowano także m.in.: uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pleśna, uchwałę w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2011 rok, uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Pleśna", uchwały w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pleśna.

Pełna lista uchwał poddanych pod głosowanie (bez uwzględnienia dwóch dołączonych uchwał) znajduje się pod adresem: http://www.plesna.pl/_akt/10_06_2011.htm

 

 


                                                              Copyright © 2007-2011 Gmina Pleśna