A K T U A L N O Ś C I


VII SESJA RADY GMINY PLEŚNA

W dniu 29 kwietnia 2011 roku o godzinie 9-tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Pleśna odbędzie się VII sesja Rady Gminy Pleśna.


Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wręczenie zaświadczeń sołtysom wsi o wyborze i członkom Rad Sołeckich.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy, Przewodniczącego Rady Gminy i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Pleśna.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pleśna.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgodny na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Pleśna.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pleśna dla terenu nieruchomości położonej w miejscowości Janowice.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pleśna dla terenu nieruchomości położonej w miejscowości Janowice.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pleśna dla terenu nieruchomości położonej w miejscowości Rzuchowa.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa do nieruchomości lokalowej.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
 18. Podjecie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Pleśna na 2011 rok.
 19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 20. Wolne wnioski i informacje.
 21. Zamknięcie obrad VII sesji Rady Gminy Pleśna.

 

 


                                                              Copyright © 2007 Gmina Pleśna