A K T U A L N O Ś C I


Zapraszamy mieszkańców do współtworzenia programów w Gminie Pleśna

W Gminie Pleśna ruszają prace związane z przygotowaniem dwóch dokumentów: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, jak również Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2015. Prace nad dokumentami będą zorganizowane w formie spotkań z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi, innymi instytucjami zainteresowanymi współpracą z gminą w obszarze profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom oraz realizacji różnorodnych działań społecznych na rzecz gminy z wykorzystaniem potencjału mieszkańców i organizacji pozarządowych.

Zaczynamy od zaproszenia wszystkich Państwa na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 20 lutego b.r. w Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna. Podczas spotkania zdobędą Państwo szczegółowe informacji o planowanych w projekcie działaniach, które pokrótce polegają na:

a) przeprowadzaniu badań społecznych wśród mieszkańców gminy, w tym młodzieży szkolnej mających stanowić podstawę diagnozy problemów społecznych związanych z uzależnieniami od alkoholu i narkotyków oraz analizy potencjału lokalnych organizacji pozarządowych do działań na rzecz społeczności lokalnej (luty-kwiecień 2014).

b) przeprowadzeniu szkolenia mającego na celu zapoznanie przedstawicieli lokalnych organizacji i samorządu z technikami konsultacji społecznych (przełom lutego i marca 2014).

c) regularnych spotkaniach z przedstawicielami organizacji i instytucji mających bezpośredni lub pośredni wpływ na ograniczenie problemów społecznych w gminie oraz na działania związane z rozwojem lokalnym na bazie współpracy gminy z podmiotami społecznymi (m.in. z klubem sportowym, ochotniczą strażą pożarną, kołem gospodyń wiejskich, stowarzyszeniami i fundacjami) (przełom kwietnia i maja 2014).

Dodatkowo, w czerwcu b.r. zaplanowano organizację pikniku rodzinnego w Pleśnej (najprawdopodobniej na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej). Będzie to okazja do miłego spędzenia czasu wraz z rodziną (gry, zabawy, konkursy, wspólne grillowanie) oraz zapoznania się z planami działań, jakie mają być podjęte w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom oraz ożywienia społecznego gminy (m.in. rozwoju organizacji pozarządowych, wsparcia mieszkańców w działaniach na rzecz swojej miejscowości). Mieszkańcy zostaną w bardzo przystępny sposób (przez zabawę, konkursy) zapoznani z najważniejszymi założeniami dot. tworzonych dokumentów i będą proszeni o ich zaopiniowanie.

Powyższe prace odbywać się będą w ramach projektu realizowanego przez Gminę Pleśna z Fundacją Biuro Inicjatyw Społecznych w Krakowie pn. Doskonalenie mechanizmów konsultacji społecznych w Gminie Pleśna, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój Dialogu Obywatelskiego.

Przedstawicieli organizacji/instytucji zajmujących się problematyką społeczną zapraszamy do udziału w panelu ekspertów; wszystkie osoby zainteresowane konsultacją ww. dokumentów zachęcamy do udziału w zaplanowanych spotkaniach. Aby uzyskać informacje dotyczące szczegółów szkolenia, spotkań itp., zachęcamy do zgłoszenia swojego zainteresowania drogą elektroniczną na adres: otanska@plesna.pl z dopiskiem: konsultacje społeczne oraz śledzenia strony internetowej gminy.

Opracowanie: Marta Lulewicz
                                                              Copyright C 2007 Gmina Pleśna