A K T U A L N O Ś C I


BADANIA GEOLOGICZNE NA TERENIE GMINY

Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie zlecił firmie GEOCONSULT Sp. z o.o. Kielce opracowanie "Mapy osuwisk i terenów zagrożonych w gminie Pleśna w skali 1:10 000".

W związku z powyższym w najbliższych miesiącach, geolodzy będą prowadzili obserwacje terenowe tj. powierzchniowe kartowanie geologiczne we wszystkich miejscowościach naszej gminy, celem zinwentaryzowania osuwisk. Geolodzy w pierwszej kolejności odwiedzą Szczepanowice i Dąbrówkę Szczepanowską z uwagi na największą ilość osuwisk w tych miejscowościach. W związku z powyższym prosimy o życzliwe przyjęcie geologów i udzielenie im niezbędnych informacji.

 

 


                                                              Copyright © 2007-2009 Gmina Pleśna