A K T U A L N O Ś C I


Ogłoszenie Wójta Gminy Pleśna w sprawie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i sprzedaży

Wójt Gminy Pleśna podaje do publicznej wiadomości, iż na okres 21 dni tj. od 26.03.2013 r. do 16.04.2013 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Pleśna oraz na stronie internetowej Gminy Pleśna wywieszono wykazy nieruchomości przeznaczonych:
1. do dzierżawy w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego:
- część działki nr 299 o pow. 0.20 ha położona w Rzuchowej, gm. Pleśna wraz z lokalem użytkowym z przeznaczeniem na gastronomię.
2. do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego:
- działki położone w obrębie Rzuchowa, gm. Pleśna, nr 297/7 - pow. 0,1342 ha, nr 297/8 - pow. 0,1340 ha, nr 297/9 - pow. 0,1343 ha, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy - pok. nr 4, (tel. 14 6798170 wew. 40) w godzinach pracy urzędu.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.doc
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.doc                                                              Copyright C 2007 Gmina Pleśna