A K T U A L N O Ś C I


Inicjatywa lokalna - przydatne informacje

Inicjatywa lokalna to forma współpracy samorządu z mieszkańcami w celu wspólnej realizacji zadania publicznego realizowanego na rzecz społeczności lokalnej.

Mieszkańcy mogą złożyć do odpowiedniego samorządu wniosek na realizację zadania publicznego w trybie inicjatywy lokalnej. Wniosek dotyczyć może np. remontu sali świetlicy (wykaz spraw, które mogą być przedmiotem inicjatywy lokalnej został określony w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z materiałami dotyczącymi mechanizmu działania inicjatywy lokalnej przygotowanymi przez Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT.

http://www.youtube.com/watch?v=MFHwYWocVE0&feature=youtu.be
http://przeklej.org/file/4aRuME/IL.audycja.SPLOT.MP3
http://siecsplot.pl/aktualnosci/inicjatywa-lokalna-krok-po-kroku/                                                              Copyright C 2007 Gmina Pleśna