A K T U A L N O Ś C I


Nowe ceny za zbiorowe dostarczanie wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków


W dniu 21 marca 2014 r. uchwałą Rady Gminy Pleśna zostały zatwierdzone taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Pleśnej (Uchwała nr XXXVIII/274/14 Rady Gminy Pleśna z dnia 21 marca 2014 r.) Nowe ceny obowiązywać będą od dnia 01 maja 2014 r. do 30 kwietnia 2015r. i wynoszą: KLIKNIJ.























                                                              Copyright C 2007 Gmina Pleśna