A K T U A L N O Ś C I


XXXIII SESJA RADY GMINY PLEŚNA

W dniu 11 lutego 2010 roku (czwartek) o godzinie 12-tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Pleśnej odbędzie się XXXIII sesja Rady Gminy Pleśna.


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy, Przewodniczących Komisji Rady Gminy z działalności międzysesyjnej.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Informacji o realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz działań podejmowanych przez Gminną Komisję w 2009 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Gminy Pleśna.
 8. Podjecie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.
 9. Podjecie uchwały w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pleśnej.
 10. Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia do realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej związanego z dożywianiem uczniów oraz przekazania dotacji na dofinansowanie tego zadania.
 11. Podjecie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Pleśna do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pleśna na 2010 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku.
 14. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pleśna za rok 2009.
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 16. Zapytania zaproszonych gości - odpowiedzi.
 17. Zamknięcie obrad XXXIII sesji Rady Gminy Pleśna.

 

 


                                                              Copyright © 2007 Gmina Pleśna