A K T U A L N O Ś C I


WSPARCIE DLA GMINY PLEŚNA Z UNII EUROPEJSKIEJ
REALIZUJEMY DWA POWAŻNE PRZEDSIĘWZIĘCIAGmina Pleśna stoi u progu poważnych inwestycji, o których wspominaliśmy już na łamach "Pogórza". W ramach II naboru wniosków w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (UMWM) złożonych zostało 130 projektów. 104 z nich zostało ocenionych pozytywnie i przyjętych do dofinansowania. Kwota, którą dysponował Samorząd Województwa Małopolskiego na dzień 19 kwietnia 2012 r. (157 193 731 zł) w ramach tego działania, pozwoliła na przekazanie wsparcia dla 76 projektów. Liczby te wyraźnie pokazują, jak trudno było uzyskać dofinansowanie, jak poważnej analizy, a potem selekcji musiały zostać poddane wszystkie projekty.
Wśród pozytywnie rozpatrzonych wniosków znalazły się dwa z naszej gminy. Pierwszy, pn "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Łowczówek, Pleśna, Rychwałd oraz budowa rozdzielczej sieci wodociągowej i magistrali wodociągowej w miejscowości Świebodzin" znalazł się na 18. miejscu listy rankingowej wniosków pozytywnie ocenionych. Całkowity koszt tego zadania wynosi 2 046 894,54 zł, w tym dofinansowanie wynosi 1 179 302,00 zł (75% kosztów kwalifikowanych). Realizacja projektu rozpocznie się za rok i trwać będzie do 2015r.
Drugi z zaakceptowanych wniosków przygotowywany był przez Zakładu Gospodarki Komunalnej w Pleśnej pod nazwą "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pleśna w miejscowościach: Świebodzin, Szczepanowice, Dąbrówka Szczepanowska, Woźniczna, Rzuchowa, Rychwałd, Janowice, Lubinka, Łowczówek, Lichwin". Na liście rankingowej wniosków pozytywnie ocenionych przez Zarząd Województwa Małopolskiego znalazł się na 40. miejscu. Całkowite koszty realizacji zadania opisanego w projekcie wyniosą 1 167 359,64 zł, z czego dofinansowanie to 711 804,00 zł (75% kosztów kwalifikowanych). Prace związane z projektem wykonywane będą w przyszłym roku.
W połowie kwietnia znaliśmy już decyzje UMWM. Wójt Gminy Pleśna Stanisław Burnat wraz z Skarbnikiem Gminy Joanną Krochmal udali się do Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie celem podpisania umów na dofinansowanie projektów.
Natomiast w środę, 23 maja w sali posiedzeń Urzędu Gminy Pleśna w obecności wójta i jego zastępcy, radnych i sołtysów odbyło się uroczyste spotkanie ze Stanisławem Sorysem - Członkiem Zarządu Województwa Małopolskiego. Marszałek na ręce wójta Burnata przekazał umowę związaną z dofinansowaniem projektu rozbudowy sieci kanalizacyjnej. Umowę dotycząca budowy przydomowych oczyszczalni ścieków otrzymał z rąk marszałka Waldemar Złotnik - kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Pleśnej.
W krótkim wystąpieniu Wójt Gminy Pleśna podkreślił wyraźnie, że

tylko przy udanej współpracy wójta, rady gminy, sołtysów, województwa oraz samych mieszkańców można dokonać wiele dobrego dla nas samych. Dzisiejsze spotkanie jest tego dowodem. Należy pamiętać, że na sukces ten składały się wytężona praca radnych i pracowników urzędu oraz przychylność, pamięć i wsparcie Marszałka. Poznaliśmy liczby i wiemy, jak trudno było zakwalifikować się do dofinansowania. Z tego miejsca pragnę podziękować wszystkim zaangażowanym w przygotowanie i realizację tych dwóch działań, zwłaszcza Marszałkowi Stanisławowi Sorysowi, który zawsze broni interesów swojej gminy.

Tuż przed wręczeniem umów Marszałek wyraził swoje zadowolenie z faktu, iż gmina - poprzez zaangażowanie w programy unijne - daje szansę, by jej pomóc. To z pewnością jest podwód do dumy i radości, bo przecież bez partycypacji w różnych konkursach, wiele inwestycji nie udałoby się nawet rozpocząć. Życzył zebranym, aby - jak dotąd - wciąż myśleli wspólnie, nie dzieląc się na frakcje polityczne. Aby w przyjaznym dialogu zastanawiali się nad potrzebami gminy, gdyż wszystko, co udaje nam się osiągnąć, służy kolejnym pokoleniom. Zaznaczył, że

powinniśmy się cieszyć z tego, jak szybko udaje nam się nadrabiać zaległości, na co naprawdę potrzeba wiele czasu. Zazdroszczę wójtowi tak dobrej współpracy z radą. Ten właśnie okres, w którym przyszło nam rządzić, czy to w Gminie Pleśna czy w Urzędzie Marszałkowskim, wykorzystaliśmy dla dobra mieszkańców i to daje nam największą satysfakcję. 

 


                                                              Copyright © 2007-2010 Gmina Pleśna