A K T U A L N O Ś C I


Badanie ankietowe dotyczące rozpowszechniania i używania alkoholu i narkotyków wśród mieszkańców Gminy Pleśna.
Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych na zlecenie Gminy Pleśna realizuje badania ankietowe dotyczące rozpowszechnienia i używania alkoholu i narkotyków wśród mieszkańców Gminy Pleśna. Od 27 marca do 15 kwietnia br. ankieterzy będą dzwonić do osób mieszkających na terenie gminy i przeprowadzać z nimi ankiety. Badanie jest CAŁKOWICIE ANONIMOWE, a jego wyniki zostaną przedstawione w zbiorczym raporcie, który posłuży przygotowaniu Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015.

Zachęcamy Państwa do podzielenia się swoimi opiniami i obserwacjami i wzięcia udziału w badaniu!


Powyższe prace odbywać się będą w ramach projektu realizowanego przez Gminę Pleśna z Fundacją Biuro Inicjatyw Społecznych w Krakowie pn. Doskonalenie mechanizmów konsultacji społecznych w Gminie Pleśna, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój Dialogu Obywatelskiego.                                                              Copyright C 2007 Gmina Pleśna