A K T U A L N O Ś C I


Zaproszenie do udziału w szkoleniu

 Zapraszamy wszystkich zainteresowanych członków organizacji pozarządowych z terenu Gminy Pleśna do uczestnictwa w szkoleniu i doradztwie na temat konsultacji społecznych. W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z technikami i narzędziami konsultacji, planowaniem konsultacji, ewaluacją, aktywnymi formami dotarcia dostosowanymi do specyfiki adresatów). Zajęcia organizowane są w ramach projektu "Doskonalenie mechanizmu konsultacji społecznych w Gminie Pleśna" realizowanego przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach Priorytetu V. Dobre rządzenie; Działania 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora; Poddziałania 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Szkolenia są bezpłatne. Każdy uczestnik/czka otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych oraz catering.
Szkolenie trwa 4 dni i obejmuje 32 godziny szkoleniowe, realizowane będzie w terminach: 11-12.03.2014 oraz 20-21.03.2014.


Okres realizacji rekrutacji na szkolenia: od 20 lutego do 6 marca 2014 r.

Rekrutacja na doradztwo rozpocznie się 20 lutego i będzie trwała na bieżąco - do wyczerpania limitu godzin.

Informacje o projekcie

Dokumentacja rekrutacyjna:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
Formularz zgłoszeniowy
Deklaracja przystąpienia do projektu
Oświadczenie uczestnika projektu
CV - wzór

Informacji o projekcie udziela Pani Oliwia Tańska tel (14) 629 28 34
                                                              Copyright C 2007 Gmina Pleśna