A K T U A L N O Ś C I


                          

STARTUJEMY Z PROJEKTEM!

W Szkole Podstawowej w Lichwinie w miesiącu listopadzie uruchomiony zostanie projekt "Edukacja drogą do lepszej przyszłości" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wniosek ten został opracowany przez nauczycieli szkoły pod nadzorem pracownika ds. Funduszy Zewnętrznych z Urzędu Gminy Pleśna i zgłoszony do konkursu nr POKL/9.5/I/09 w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie.

Projekt przygotowano z myślą o uczniach kl.I-VI naszej szkoły. Głównym celem zaplanowanych zajęć jest zwiększenie dostępu do usług edukacyjnych uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej w Lichwinie. Dla uczniów mających problemy w nauce przewidziano zajęcia wyrównawcze, a dla uczniów uzdolnionych, pragnących rozwijać swoje zainteresowania, przeznaczone są kółka zainteresowań. W ramach projektu realizowane będą zajęcia wyrównawcze:

  • w kl. I-III (1h/ tydzień w każdej klasie),
  • z j. polskiego w kl. IV-VI(1h/ tydzień w każdej klasie),
  • z matematyki w kl. IV-VI(1h/ tydzień w każdej klasie),
  • z j. angielskiego w kl. IV-VI(1h/ tydzień w kl. IV i V-VI).

Ankiety przeprowadzone wśród uczniów i rodziców wskazały na potrzebę zorganizowania następujących kółek zainteresowań w kl. IV-VI:

  • kolo j .angielskiego (1h/ tydzień),
  • koło matematyczno - przyrodnicze (1h/ tydzień),
  • koło informatyczne (2h/2 tygodnie).

Dodatkową ofertę dla uczniów stanowią wycieczki:

  • Kraków - kl. IV-VI,
  • Dębno i Ciężkowice - kl. I-III
  • zajęcia muzealno - przyrodnicze - kl. I-VI.

W najbliższym czasie czeka nas przeprowadzenie rekrutacji na zajęcia, które odbywać się będą w małych, bo ośmioosobowych grupach. Podczas rekrutacji obowiązywać będzie zasada równości szans i płci. Regulamin rekrutacji zostanie przedstawiony rodzicom na zebraniu ogólnym. Zakupiony zostanie sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji przewidzianych zadań. Planowe rozpoczęcie zajęć przewidziane jest w grudniu 2009r, zakończenie projektu czerwiec 2010r.

 

 


                                                              Copyright © 2007-2009 Gmina Pleśna