A K T U A L N O Ś C I


XXXV SESJA RADY GMINY PLEŚNA

W dniu 28 kwietnia 2010 roku (środa) o godzinie 9-tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Pleśnej odbędzie się XXXV sesja Rady Gminy Pleśna.


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy, Przewodniczących Komisji Rady Gminy z działalności międzysesyjnej.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pleśna z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2009 rok.
 7. Podjecie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pleśna na 2010 rok.
 8. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna za 2009 r.
 9. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pleśnej za 2009 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/148/08 Rady Gminy w Pleśnej z dnia 08 września 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Pleśna do Lokalnej Grupy Działania "Dunajec - Biała" z siedzibą w Zakliczynie.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 12. Zapytania zaproszonych gości - odpowiedzi.
 13. Zamknięcie obrad XXXV sesji Rady Gminy Pleśna.

 

 


                                                              Copyright © 2007 Gmina Pleśna