A K T U A L N O Ś C I


XXVII SESJA RADY GMINY PLEŚNA

W dniu 30 kwietnia 2009 roku o godzinie 9-tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Pleśnej odbędzie się XXVII Sesja Rady Gminy.


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXV i XVI sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy, Przewodniczących Komisji Rady Gminy z działalności międzysesyjnej.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pleśna z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2008 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie włączenia Przedszkola Publicznego w Rzuchowej do istniejącego Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rzuchowej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Pleśna.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Pleśna do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7,1,1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki .
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna za 2008 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pleśnej za 2008 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadań dotyczących budowy chodników przy drogach powiatowych oraz zawarcie porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 14. Zapytania zaproszonych gości - odpowiedzi.
 15. Zamknięcie obrad XXVII sesji Rady Gminy Pleśna.

 

 


                                                              Copyright © 2007 Gmina Pleśna