A K T U A L N O Ś C I


Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Dunajec-Biała" uprzejmie informuje, że dnia 25-11-2009 (tj. środa) o godz. 16.30 w Domu Kultury w Pleśnej odbędzie się spotkanie z osobami zainteresowanymi uzyskaniem wsparcia na rozwój lub rozpoczęcie działalności: wokół turystycznej (właściciele obiektów noclegowych, gastronomicznych), produkcji oraz przetwórstwa tradycyjnej i zdrowej żywności (rolnicy, przetwórcy, handel), działalności związanej z tradycyjnymi zawodami i rzemiosłem ludowym i innych (istniejących lub planowanych), a także z osobami zainteresowanymi uzyskaniem wsparcia na remont lub wyposażenie świetlic wiejskich i inne.

W trakcie spotkania zostaną omówione kwestie:

  • Możliwości uzyskania dofinansowania na: rozwój turystyki, produkcji i sprzedaży zdrowej żywności, rozwój tradycyjnych zawodów i rzemiosła oraz kwestie związane z zwiększeniem liczby turystów odwiedzających teren LGD Dunajec-Biała w tym gm. Pleśna,
  • Budowy zintegrowanego systemu informacji turystycznej dla terenu LGD Dunajec-Biała w tym kwestie uczestnictwa w Małopolskim Systemie Informacji Turystycznej,
  • Utworzenia bazy danych i jednolitych stron internetowych wraz z wersją obcojęzyczną,
  • Wymiany turystycznej, wizyt studyjnych, szkoleń i promocji na targach turystycznych w kraju i zagranicą,
  • Organizacji imprez turystycznych, kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych w tym związanych z obiektami zabytkowymi, miejscami historycznymi i miejscami pamięci,
  • Budowy małej infrastruktury turystycznej np. miejsc wypoczynkowych i biwakowych, tras narciarstwa biegowego i zjazdowego, tras rowerowych, szlaków konnych itp. w tym małej infrastruktury w otoczeniu obiektów zabytkowych, miejsc historycznych i miejsc pamięci,
  • Przygotowania i wydania folderów, albumów fotograficznych, filmów promocyjnych, monografii, przewodników i map turystycznych, widokówek i innych publikacji informacyjnych promujących region, rolników, twórców ludowych i rzemieślników,
  • Jednolitego oznakowania (tablice informacyjne, kierunkowskazy) atrakcji turystycznych regionu: punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych i biwakowych, tras narciarstwa biegowego i zjazdowego, tras rowerowych, obiektów zabytkowych, historycznych i charakterystycznych dla regionu, miejsc noclegowych, bazy gastronomicznej i atrakcji turystycznych,
  • Remontu i wyposażenia świetlic wiejskich, dofinansowania na projekty związane z źródłami energii odnawialnej jak również z zakupem strojów, eksponatów i instrumentów muzycznych,

Kwota jaką dysponuje LGD Dunajec-Biała na realizację powyższych celów, Lokalnej Strategii Rozwoju w tym budowę i modernizację bazy noclegowej (np. agroturystyka, turystyka wiejska, pensjonaty), rozwój rzemiosła i produkcji zdrowej żywności itp. na terenie gmin Ciężkowice, Pleśna, Wojnicz i Zakliczyn to 7 000 000 zł (siedem milionów złotych).

Z uwagi na unikalność i skalę projektu prosimy o przybycie na spotkanie, zgłoszenie swoich uwag i pomysłów oraz czynny udział w projekcie w tym o korzystanie z dostępnych środków.

Informacja Telefoniczna 14 665 37 37

 

 


                                                              Copyright © 2007-2009 Gmina Pleśna