A K T U A L N O Ś C I


Projekt uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w gminie Pleśna na rok 2014 - konsultacje

Prosimy zgłaszać ewentualne uwagi do projektu drogą pisemną (formularz do konsultacji), elektroniczną na adres mailowy ekedzior@plesna.pl lub telefonicznie pod nr 14 629 28 22

Projekt uchwały do pobrania                                                              Copyright C 2007 Gmina Pleśna