A K T U A L N O Ś C I


Projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi dziłalność pożytku publicznego na rok 2014 - konsultacje

Prosimy zgłaszać ewentualne uwagi do projektu drogą pisemną lub elektroniczną na adres mailowy mskoblowski@plesna.pl .

Projekt uchwały do pobrania                                                              Copyright C 2007 Gmina Pleśna