A K T U A L N O Ś C IGłosowanie przez pełnomocnika w ponownym głosowaniu w wyborach Wójta Gminy Pleśna w dniu 30 listopada 2014 r.

W związku z Uchwałą Gminnej Komisji Wyborczej w Pleśnej o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Wójta Gminy Pleśna w dniu 30 listopada 2014 r. informuję, że w wymienionych wyborach można głosować przez pełnomocnika.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
- całkowitej niezdolności do pracy,
- niezdolności do samodzielnej egzystencji,
- orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
- orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów,
a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny

Wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania składa się do Wójta Gminy Pleśna najpóźniej do 9 dnia przed dniem wyborów tj. do dnia 21 listopada 2014 r.

Jednocześnie wyjaśniam, że akty pełnomocnictwa sporządzone przed pierwszym głosowaniem zachowują ważność także w głosowaniu ponownym.

Wnioski do pobrania:
- WNIOSEK O SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH DO ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ

- ZGODA NA PRZYJĘCIE PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH DO ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                              Copyright C 2007 Gmina Pleśna