A K T U A L N O Ś C I


WYBIERAMY PREZYDENTA RP

O godzinie 6:00 otwarte zostały lokale wyborcze na terenie Gminy Pleśna. Wybory przeprowadzone zostaną w 10 obwodach głosowania . Prawo udziału w wyborach ma 9033 mieszkańców gminy. Głosowanie odbywa się w tych samych lokalach jak podczas poprzednich wyborów. Lokale wyborcze czynne będą do godz. 20:00.
W lokalu wyborczym wyborcy otrzymają białą kartę do głosowania formatu A4 z nazwiskami 10 kandydatów ułożonych w kolejności alfabetycznej. Wyborca otrzyma kartę po przedstawieniu komisji wyborczej dowodu osobistego lub innego dokumentu z fotografią. Odbiór karty wyborca potwierdza podpisem w spisie wyborców.
Aby głos był ważny należy postawić znak X w kratce z lewej strony obok nazwisku jednego wybranego kandydata.
Głos będzie nieważny jeśli wyborca umieści znak X przy nazwisku więcej niż jednego kandydata lub wrzuci do urny niewypełnioną kartę.
Należy bardzo uważnie wypełniać kartę do głosowania, bo w razie pomyłki lub zniszczenia karty wyborca nie otrzyma nowej.
Na wniosek wyborcy komisja obowiązana jest wyjaśnić mu sposób głosowania w wyborach oraz warunki ważności głosu. Informacje te znajdują się na karcie do głosowania i zostały wywieszone w miejscach głosowania.
Osoby głosujące na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania muszą je przedstawić Komisji. Po dopisaniu wyborcy zaświadczenie zostanie dołączone do spisu wyborców.


WIZUALIZACJA WYBORÓW PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

 


                                                              Copyright © 2007-2010 Gmina Pleśna