A K T U A L N O Ś C I


                          

PROJEKT EDUKACYJNY "WIEDZA GÓRĄ!" - KILKA SŁÓW PODSUMOWANIA

Rok szklony 2009/2010 dla gimnazjalistów uczących się w szkołach na terenie Gminy Pleśna był okazją do poprawy poziomu swojej wiedzy, zdobywania nowych umiejętności w ramach projektu edukacyjnego gminy Pleśna pn. "Wiedza Górą!" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki a współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedsięwzięcie to okazało się szansą na realne wsparcie dla każdego z zainteresowanych uczniów. Bogata oferta zajęć wyrównawczych przyczynia się do nadrobienia zaległości przez słabszych uczniów. Praca w małych grupach, w oparciu o specjalnie opracowane programy, indywidualne podejście do zgłaszanych potrzeb przyczyniła się do wysokiej frekwencji na zajęciach, dużej wartości dodanej udzielonej pomocy.

Zajęcia pozalekcyjne to oferta edukacyjna która pozwoliła na rozwijanie swoich zainteresowań, hobby. O tym jak duży potencjał drzemie w gimnazjalistach można było się przekonać podziwiając efekty pracy np. koła historyczno - humanistycznego, plastycznego czy teatralnego. To zainteresowanie zajęciami spowodowało, że złożono wniosek o zwiększenie liczby godzin dla kół zainteresowań. Pozytywne decyzja WUP w Krakowie pozwoliła na kontynuowanie tych zajęć w drugim semestrze.

Zajęcia edukacyjne były uzupełnione o spotkania ze specjalistami- preorientacja zawodowa, psycholog. Na tych spotkaniach uczniowie zdobywali wiedze o rynku pracy, ścieżce kariery zawodowej, mogli także porozmawiać o swoich problemach.

Aby zobrazować skale przedsięwzięcia należy podać , że wartość uzyskanego dofinansowania to prawie 500 tys. zł, w ramach przedsięwzięcia przeprowadzono ponad 1200 godzin zajęć wyrównawczych, ok. 500 godzin zajęć rozwijających , 430 uczniów skorzystało z zajęć w tym ponad 280 ze specjalistycznego wsparcia.

Realizacja projektu to oprócz dofinansowania ze środków Unii Europejskiej to także zaangażowanie i wysiłek co najmniej kilku osób. Nie bez znaczenia było pozytywne nastawienie władz gminnych, pracowników urzędu gminy czy dyrektorów poszczególnych gimnazjów. Praca tych wszystkich osób uzupełniona o prace zespołu zarządzającego pozwoliła na pomyślne zrealizowanie działania.


Jarosław Gurgul
koordynator projektu

 

 


                                                              Copyright © 2007-2010 Gmina Pleśna