A K T U A L N O Ś C I


JUBILEUSZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MACIEJA RATAJA W LICHWINIE

Dzień 24 czerwca 2012 roku był dla społeczności Szkoły Podstawowej im. Macieja Rataja w Lichiwnie szczególny. Obchodzono wówczas potrójną uroczystość, na którą złożyły się trzy wydarzenia: 135-lecie założenia szkoły, 25 rocznica nadania szkole imienia Macieja Rataja oraz poświęcenie i przekazanie sztandaru szkoły.
Niedzielną uroczystość rozpoczęła się mszą św., którą celebrował proboszcz parafii NSPJ w Lichwinie ks. Jan Kwarciński. Oprawę mszy świętej modlitwy, czytania i pieśni przygotowali uczniowie Szkoły Podstawowej w Lichwinie pod kierunkiem nauczycieli: p. Anety Drabickiej i p. Heleny Ziobroń. Sołtys Lichwina p. Jacek Czuban oraz przedstawiciele rodziców p. Maria Ciurej i p. Małgorzata Skruch zwrócili się z prośbą do celebransa o poświęcenie i pobłogosławienie sztandaru, które nastąpiło po wygłoszonej homilii. Na zakończenie mszy św. zgromadzeni w kościele wierni odśpiewali "Boże coś Polskę" i w podniosłym nastroju uformowali orszak na czele z nowo poświęconym sztandarem Szkoły Podstawowej im. Macieja Rataja w Lichwinie oraz pocztami sztandarowymi Polskiego Stronnictwa Ludowego, Straży Pożarnej i szkół z terenu Gminy Pleśna. Przy dźwiękach werbli poczty sztandarowe, uczniowie szkoły jubilatki i zaproszeni goście wraz z towarzyszącymi im mieszkańcami Lichwina maszerowali w kierunku szkoły, gdzie przed rozpoczęciem części oficjalnej uroczystości miało miejsce złożenie kwiatów przed tablicą poświęconą patronowi szkoły.
Część oficjalna uroczystości odbyła się w sali gimnastycznej szkoły w Lichwinie, gdzie zaproszonych gości powitała serdecznie pani dyrektor Urszula Mazur, która w swoim wystąpieniu nakreśliła powód i cel spotkania. Kolejno p. Barbara Iwaniec zaprezentowała historię szkoły i krótki rys biograficzny jej patrona. Goście przed wejściem na salę gimnastyczną otrzymali okolicznościowe wydania szkolnej gazetki "Ratajki", następnie byli świadkami odczytania przez Przewodniczącego Rady Gminy p. Ryszarda Stankowskiego stosownej uchwały dotyczącej nadania sztandaru Szkole Podstawowej im. Macieja Rataja w Lichiwnie oraz przekazania przez rodziców sztandaru na ręce pani dyrektor Urszuli Mazur, która oddając honor sztandarowi złożyła uroczyste ślubowanie, że dewizy na nim umieszczone: Bóg, Honor, Ojczyzna, Nauka są i będą fundamentem pracy wychowawczej szkoły. Kolejno nastąpiło przekazanie sztandaru pocztowi sztandarowemu uczniów, w skład którego weszli uczniowie obecnej klasy VI: Karolina Żaba, Anna Sikora i Wiktor Burnat, którzy z godnością i wielkim przejęciem odebrali sztandar i złożyli wobec zebranych uroczyste ślubowanie, do którego dołączyli się przedstawiciele uczniów ze wszystkich klas.
Jubileuszowe spotkanie ubogaciły wystąpienia szanownych gości m.in. Marszałka Województwa Małopolskiego p. Stanisława Sorysa, Starszego Wizytatora Delegatury w Tarnowie Kuratorium Oświaty w Krakowie p. Józefa Lewickiego, p. Stanisława Burnata - Wójta Gminy Pleśna, p. Jerzego Jabłońskiego i p. Maksymiliana Krasa - członków Koła Inteligencji Ludowej w Tarnowie. Przemawiający często w swoich wystąpieniach odwoływali się do chlubnych tradycji szkoły w Lichwinie i wspominali lata, kiedy sami byli jej uczniami, nauczycielami bądź dyrektorami.

Po przemówieniach przyszedł czas na część artystyczną, którą wraz z 30 uczniami przygotowała p. Kataryna Piórkowska i p. Jolanta Gibes. Montaż słowno-muzyczny dotykał treści patriotycznych zarówno w odniesieniu do Polski - kraju-narodu, jak Małej Ojczyzny Lichwina. Przedstawienie były apoteozą życia wiejskiego, uzmysławiało wielkie poszanowania ziemi i pracy rolników. Po części artystycznej pani dyrektor Urszula Mazur gorąco podziękowała wszystkim sponsorom, bez których uroczystość nie mogłaby się odbyć. W tym momencie zaprezentowano pamiątkowe gwoździe z nazwiskami darczyńców. Występ grupy tanecznej przygotowanej przez p. Janusza Cierlika, w skład której weszli uczniowie szkoły z Lichwina zakończył uroczystości związane z nadaniem sztandaru, które prowadziła p. Jolanta Gibes. Zaproszeni goście udali się na poczęstunek, przechodząc holem szkoły mieli okazję obejrzeć plakaty wykonane w trakcie przygotowywania się przez uczniów i nauczycieli do poświęcenia sztandaru. Goście składali także pamiątkowe wpisy w kronice.

Ufundowany sztandar ma kształt kwadratu. Na czerwonym tle rewersu umieszczone jest godło państwowe. Orzeł biały z głową ozdobioną złotą koroną zwróconą w prawo. Dziób i szpony również mają złotą barwę. Rozpostarte skrzydła symbolizują dążenie do najwyższego lotu, gotowość do pokonywania przeszkód i trudności. Wokół godła państwowego znajdują się dewizy Bóg, Honor, Ojczyzna i Nauka. W narożnikach zaś haftowane złote gałązki laurowe, symbol zwycięstwa. Awers sztandaru jest w kolorze zielonym z wyhaftowaną złotymi literami nazwą szkoły i popiersiem jej patrona. Wizerunek Macieja Rataja wykonany jest haftem ręcznym, ze złotymi narożnikami w formie stylizowanych kłosów. Zarówno kolor tła, jak i narożniki nawiązują do działalności ludowej Macieja Rataja oraz jego współpracy z Polskim Stronnictwem Ludowym. 

 


                                                              Copyright © 2007 Gmina Pleśna