A K T U A L N O Ś C I


II SESJA RADY GMINY PLEŚNA

W dniu 6 grudnia 2010 roku o godzinie 10-tej w sali widowiskowej Centrum Kultury Sportu i Promocji Gminy Pleśna odbędzie się II sesja Rady Gminy Pleśna.


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Gminy.
 4. Zapytania , wnioski i interpelacje radnych.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy poprzedniej kadencji o stanie Gminy.
 6. Wręczenie przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Pleśnej zaświadczenia o wyborze na Wójta Gminy Pleśna.
 7. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy.
 8. Wystąpienie Wójta Gminy obejmującego obowiązki .
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Gospodarczej i Finansów.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Gospodarczej i Finansów.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Pleśna.
 20. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 21. Zapytania, uwagi i wnioski - odpowiedzi.
 22. Zamknięcie obrad II sesji Rady Gminy Pleśna.

 

 


                                                              Copyright © 2007 Gmina Pleśna