A K T U A L N O Ś C I


NABÓR OSÓB ZAINTERESOWANYCH PRZYSTĄPIENIEM DO PROGRAMU BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Trwają prace nad przygotowaniem wniosku o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 na terenach gminy Pleśna, na których nie ma możliwości zorganizowania przyłącza do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub na terenach, na których nie przewiduje się budowy sieci kanalizacyjnej.

W dniach od 6 czerwca 2011 roku do 20 czerwca 2011 roku (włącznie) w Urzędzie Gminy Pleśna w pokoju nr 7 (Pani Teresa Skrobisz) przyjmowane będą zgłoszenia mieszkańców zainteresowanych wykonaniem przy domach przydomowych oczyszczalni ścieków. Po upływie tego terminu zgłoszenia nie będą przyjmowane.

O zakwalifikowaniu się do projektu decydować będzie kolejność zgłoszeń oraz lokalizacja budynku. Po dniu 20 czerwca przeprowadzona zostanie dalsza weryfikacja zgłoszeń, zgodnie z Programem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków Gminy Plesna.

Na obszarze gminy przewiduje się budowę ok. 100 przydomowych oczyszczalni ścieków. Wkład finansowy przypadający na gospodarstwo, które zdecyduje się na wzięcie udziału w projekcie to ok. 3000 zł.

 

 


                                                              Copyright © 2007 - 2011 Gmina Pleśna