A K T U A L N O Ś C I


Ochotnicze Straże Pożarne -
po zebraniach sprawozdawczych za rok 2012

W I kwartale bieżącego roku odbyły się zebrania sprawozdawcze w sześciu jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie Gminy. Podczas zebrań Prezesi jednostek terenowych OSP złożyli sprawozdania ze swojej działalności za rok 2012, a Skarbnicy przedłożyli sprawozdania finansowe. We wszystkich sześciu jednostkach OSP obecnie działa 192 członków, w tym członków wspierających 9 i 24 honorowych. Mamy także pięć Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych zrzeszających 40 członków i jedną Kobiecą Drużynę Pożarniczą, w której działa 4 członkinie. We wszystkich sześciu jednostkach jest 11 samochodów pożarniczo – ratowniczych, sprawnych i w gotowości bojowej. Strażacy z jednostek terenowych OSP prowadzą działalność szkoleniową, ratowniczą, uczestnicząc w różnego rodzaju akcjach ratowniczych: gaszenie pożarów, wypadki drogowe, likwidacja miejscowych zagrożeń spowodowanych przez powódź, wichury, a także biorą udział w zawodach sportowo – pożarniczych, prowadzą działalność prewencyjną i kulturalną biorąc udział w różnych uroczystościach kościelnych pełniąc między innymi wartę przy Grobie Pańskim.

Udział poszczególnych jednostek OSP w działaniach ratowniczych za 2012 rok przedstawia się następująco:
OSP Pleśna: pożary – 21, wypadki drogowe – 9, wichury – 10, inne miejscowe zagrożenia - 1
OSP Lubinka: Pożary – 0, inne miejscowe zagrożenia – 4
OSP Janowice: Pożary – 3, wypadki drogowe – 1, inne miejscowe zagrożenia - 1
OSP Lichwin: Pożary – 3, inne miejscowe zagrożenia – 10
OSP Szczepanowice: Pożary – 9, inne miejscowe zagrożenia - 5
OSP Rzuchowa: Pożary: 20, miejscowe zagrożenia – 19


Strażacy ochotnicy zawsze chętnie angażują się w różnego rodzaju prace inwestycyjne przy swoich Remizach, sprzęcie i urządzeniach pożarniczych, wykonują je bezpłatnie, poświęcając przy tym swój wolny czas. Strażacy ochotnicy ze wszystkich jednostek chętnie biorą udział w festynach i uroczystościach patriotycznych. Podczas zebrań podjęto różne uchwały i wnioski do realizacji, oraz opracowano plan działalności na 2013 rok.

Podczas zebrań Komendant Gminny omawiał między innymi sprawy dotyczące: powołania, organizacji i funkcjonowania Jednostek Operacyjno Technicznych, szkoleń dla strażaków ochotników, oraz badań lekarskich, bez, których strażak nie może brać udziału w akcji ratowniczej, pozyskiwania nowych członków do OSP i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Ważniejsze wnioski do realizacji to między innymi: konserwacja i utrzymanie w stanie gotowości bojowej samochodów i sprzętu pożarniczego, zakup umundurowania i sprzętu pożarniczego, pomoc w organizacji imprez plenerowych, przeprowadzenie pogadanek przez przedstawicieli Komendy Miejskiej PSP dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

Na zebraniach wszystkie Komisje Rewizyjne działające w jednostkach OSP postawiły wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi OSP za okres sprawozdawczy, który to członkowie OSP we wszystkich jednostkach terenowych w głosowaniu jawnym poparli jednogłośnie.

W roku 2012 z budżetu Gminy na gotowość bojową łącznie z inwestycjami we wszystkich sześciu jednostkach OSP łącznie przeznaczono 214673 zł. Warto nadmienić, że potrzeby w naszych jednostkach OSP są wciąż bardzo duże, na pewno środków zaplanowanych na gotowość bojową w budżecie Gminy na rok 2013 nie wystarczy aby w 100% zrealizować zaplanowane zadania, nie wspominając o inwestycjach, które są konieczne we wszystkich jednostkach OSP.

Warto przypomnieć, że trwa składanie deklaracji podatkowych za rok 2012, w których można wspomóc strażaków przeznaczając 1% swojego podatku wpisując nr KRS 0000 116 212 w odpowiedniej rubryce, można także wskazać nazwę jednostki OSP, której chcemy pomóc.

Strażakom życzymy zrealizowania swoich ambitnych planów działania na rok 2013 i dziękujemy im za to, że zawsze są gotowi nieść pomoc ludziom w przypadku różnych miejscowych zagrożeń i klęsk żywiołowych, które coraz częściej nawiedzają naszą Gminę.

Elżbieta Kędzior                                                              Copyright © 2007-2010 Gmina Pleśna