A K T U A L N O Ś C INowe zadania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej

Gmina Pleśna znalazła się w gronie 19 gmin województwa małopolskiego, którym przyznano dofinansowanie unijne na realizację zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. W ramach naboru złożono 88 wniosków, z których 72 zostały ocenione pozytywnie i znalazły się na liście projektów zakwalifikowanych do przyznania pomocy. Pula środków dostępna w ramach przedmiotowego konkursu wynosiła 25 mln zł, co umożliwiło dofinansować 19 pierwszych projektów znajdujących się na liście rankingowej.

W ramach przyznanej dotacji zrealizowany zostanie projekt pn. "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Rychwałd i Rzuchowa". Celem projektu jest poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Pleśna poprzez rozbudowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej. Operacja składa się z trzech zadań: rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Rzuchowej na działkach od 411/5 do 414/3, rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Rzuchowej na działkach od 406/6 do 407/5, rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Rychwałd. Planuje się wykonanie 28 przyłączy kanalizacyjnych i 44 przyłączy wodociągowych. Całkowita wartość zadania wynosi prawie 800 tys. zł.

Projekt dofinansowany zostanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej").                                                              Copyright C 2007 Gmina Pleśna