A K T U A L N O Ś C I


XXXI SESJA RADY GMINY PLEŚNA

W dniu 26 listopada 2009 r. o godzinie 9-tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Pleśnej odbędzie się XXXI sesja Rady Gminy Pleśna.


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy, Przewodniczących Komisji Rady Gminy z działalności międzysesyjnej.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie:
  • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pleśna.
  • określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Pleśna.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pleśna na 2009 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości gruntowej w drodze darowizny na rzecz Gminy Pleśna.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2009
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/26/03 z dnia 31 stycznia 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Pleśna.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pleśna przeprowadzenia kontroli w zakresie zbadania zasadności skargi na działalność Wójta Gminy Pleśna .
 12. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Pleśna za rok szkolny 2008/2009.
 13. Informacja o wynikach dokonanej analizy oświadczeń majątkowych za 2009 rok.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 15. Zapytania zaproszonych gości - odpowiedzi.
 16. Zamknięcie obrad XXXI sesji Rady Gminy Pleśna.

 

 


                                                              Copyright © 2007 Gmina Pleśna