A K T U A L N O Ś C I


OGŁOSZENIE W SPRAWIE DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI

Stosownie do, postanowień art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: DZ. U. z 2010 r, poz. 651 z późn. zm.)

Wójt Gminy w Pleśnej

podaje do publicznej wiadomości, iż na okres 21 dni od daty niniejszego ogłoszenia w siedzibie Urzędu Gminy Pleśna wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego

- dz. nr 575/1 - Janowice, pod eksploatację kruszywa.

 

 


                                                              Copyright © 2007 Gmina Pleśna