A K T U A L N O Ś C I


INFORMACJA

Wójt Gminy przypomina mieszkańcom wsi o obowiązku składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych: dotyczy to nowych budynków mieszkalnych jak również budynków mieszkalnych rozbudowanych celem opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

W myśl art.6 ust.6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych osoby fizyczne mają obowiązek złożenia organowi podatkowemu informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych zawierających niezbędne dane do wymiaru podatku. Informacja powinna być złożona w terminie 14 - tu dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego lub jego zmianę.

Zadeklarowana do podatku powierzchnia budynku jest podstawą przeliczeń do odszkodowań w związku ze szkodami powstałymi na skutek klęsk żywiołowych.

Druki informacji można pobrać w Urzędzie Gminy w pokoju Nr 13 ( podatki), u sołtysa oraz na stronie internetowej gminy Pleśna.INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH

 

 


                                                              Copyright © 2007-2010 Gmina Pleśna